Zasady kwalifikacji - WM - 2st stac

Zasady kwalifikacji

Do odbywania studiów II stopnia może być dopuszczona osoba, która ma ukończone studia I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku (tytuł inżyniera lub równorzędny) oraz spełnia warunki rekrutacji. Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena ukończenia studiów I stopnia. Wydziałowa komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową.

Na studia zostają przyjęte – w ramach limitu miejsc na dany kierunek – osoby, które uzyskały najlepsze oceny ukończenia studiów I stopnia i spełniły warunki formalne. Limity miejsc określa Senat Akademii Morskiej w Szczecinie. W przypadku, gdy na granicy limitu znajdują się kandydaci z taką samą oceną, w następnej kolejności bierze się pod uwagę ocenę egzaminu dyplomowego. W przypadku, gdy na granicy limitu ponownie znajdują się kandydaci z jednakową liczbą punktów, na studia zostanie przyjęty każdy z nich.