Nowy kierunek - Zarządzanie, studia licencjackie

Studia na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestrów). Program studiów dla nowego kierunku prowadzonego na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu AM dostosowany jest do potrzeb rynku pracy. Zakłada on ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami z branży TSL (Transport Spedycja Logistyka), w tym z podmiotami związanymi z gospodarką morską. Studia realizowane będą przy wykorzystaniu nowoczesnej bazy dydaktycznej Uczelni. 

Kierunek "Zarządzanie" na WIET to „Szkoła Menedżerów”, która da absolwentom najnowszą wiedzę o świecie zarządzania, pozwoli zrozumieć, dlaczego każdy może być milionerem, ale nie każdy nim zostaje. Otworzy studentów na nowe horyzonty, gdzie nabyte umiejętności przygotują absolwenta do pracy na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla w gospodarce morskiej naszego regionu ale i różnych zakamarkach świata. Poszerzone zajęcia z angielskiego (bez tego ani rusz we współczesnym biznesie), przedmioty prowadzone również przez menedżerów, dyrektorów czy właścicieli przedsiębiorstw (np. Przedsiębiorczość, Geniusze zarządzania, Kultura menedżerska, Zarządzanie strategiczne) pozwolą studentom na zrozumienie zasad efektywnego zarządzania i budowania własnej ścieżki kariery zawodowej.

"Szkoła Menedżerów" będzie kształcić tak, że również sektor TSL nie będzie miał dla przyszłych zarządzających tajemnic. Bo gospodarka morska i sektor TSL to w zglobalizowanej gospodarce kluczowe obszary dla budowa bogactwa regionów i ich mieszkańców. Nasza "Szkoła Menedżerów" to miejsce zarówno dla absolwentów szkół średnich nie mających doświadczenia jak i dla tych, którzy mając już doświadczenia zawodowe mają wysokie aspiracje biznesowe i chcą zarządzać.

A dobrze jest grać w ekstraklasie menedżerów!

W ramach kierunku Wydział oferuje dwie specjalności:

  • Organizacja i Zarządzanie w Gospodarce Morskiej
  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Sylwetka absolwenta kierunku: ZARZĄDZANIE

  • specjalność: Organizacja i Zarządzanie w Gospodarce Morskiej

Absolwent kierunku ZARZĄDZANIE, specjalność: Organizacja i Zarządzanie w Gospodarce Morskiej posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu, w tym marketingu, badań rynkowych, rachunkowości oraz analizy ekonomicznej, a także specjalistyczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw sektora gospodarki morskiej i najnowszych trendów w tym zakresie. Dzięki wprowadzeniu do programu studiów modułów (przedmiotów) technicznych, absolwent wyróżnia się na rynku pracy nabytą wiedzą techniczną.
Płynnie posługuje się językiem obcym, swobodnie komunikując się w mowie i w piśmie. Oprócz słownictwa ogólnego posiada również szeroki zakres specjalistycznego słownictwa z zakresu zarządzania.
Charakteryzuje się umiejętnością analizy otoczenia rynkowego, planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa, potrafi także samodzielnie przygotować biznes plan oraz planować strategie marketingowe. Posiada umiejętność skutecznego komunikowania się, negocjowania oraz potrafi pracować w zespole. Potrafi także zachować się w sytuacjach oficjalnych, dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom z zakresu kultury menadżerskiej. Absolwent jest kompleksowo przygotowany do założenia i sprawnego prowadzenia przedsiębiorstwa, działającego zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym. Może również pełnić funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach z sektora gospodarki morskiej i innych.
Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje tytuł licencjata i może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, kończących się uzyskaniem dyplomu magistra.

  • specjalność: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Absolwent kierunku ZARZĄDZANIE, specjalność: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu, w tym marketingu, zarządzania strategicznego, rachunkowości oraz zarządzania jakością, a także specjalistyczną wiedzę dotyczącą strategii personalnych przedsiębiorstw i ich polityki kadrowej.
Płynnie posługuje się językiem obcym, swobodnie komunikując się w mowie i w piśmie. Oprócz słownictwa ogólnego posiada również szeroki zakres specjalistycznego słownictwa z zakresu zarządzania.
Absolwent charakteryzuje się umiejętnością doboru kadry do potrzeb przedsiębiorstwa.
Zna uregulowania prawne dotyczące zatrudniania, okresowego oceniania, wynagradzania, motywowania, szkolenia i rozwoju pracowników, a także ich zwalniania. Zna również obowiązujące przepisy dotyczące warunków pracy, ubezpieczeń społecznych i przepisy podatkowe.
Charakteryzuje się umiejętnością rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów personalnych związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwami, w tym problemów wynikających z funkcjonowania tych przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Absolwent jest kompleksowo przygotowany do pracy na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych wszystkich rodzajów organizacji, zarówno tych o charakterze biznesowym, jak i należących do sektora publicznego.
Może również wykonywać zawód doradcy i konsultanta w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje tytuł licencjata i może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, kończących się uzyskaniem dyplomu magistra.