Nowe kierunki kształcenia – OCEANOTECHNIKA

Studia na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestrów). Program studiów został opracowany tak, aby zapewnić studentom poznanie szerokich podstaw wiedzy z projektowania i budowy różnych obiektów pływających (statki transportowe, jednostki offshore, jachty, małe okręty wojenne, pływające drony i aparaty podwodne).

Zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji jakie uzyskuje student podczas studiów pozwalają na osiągnięcie dużej elastyczności w czasie planowania swojej kariery zawodowej. Program studiów został przygotowany przez 5 profesorów oraz doktorów habilitowanych o łącznie 150 letnim doświadczeniu i dorobku naukowym w zakresie teorii okrętu i projektowania jednostek pływających (w tym zakresie jest to prawdopodobnie najlepsza kadra w Polsce). Wszystkie osoby prowadzące zajęcia mają minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć na takich samych lub pokrewnych przedmiotach a także doświadczenie praktyczne – przemysłowe. Około 10% zajęć prowadzonych będzie przez osoby na co dzień pracujące w firmach prywatnych w obszarze związanym z projektowaniem i budową statków.
Studenci mają do wyboru specjalności:

  • projektowanie i budowa okrętów (PiBO)
  • projektowanie i budowa jachtów (PiBJ)

Wszystkie zajęcia prowadzone będą w Szczecinie w pomieszczeniach uczelni. W trakcie zajęć wykorzystywane będą m.in. laboratoria komputerowe, laboratoria projektowe oraz symulatory okrętowe, wyposażone w najnowocześniejsze i powszechnie stosowane oprogramowanie komputerowe. Do zajęć wykorzystywane będzie także oprogramowanie, z którym absolwent może się spotkać w przyszłym miejscu pracy w Polsce jak i na świecie. Niektóre zajęcia będą odbywały się w laboratoriach fizycznych, w których studenci poznają technologię budowy małych jednostek pływających np. jachtów wykonanych z laminatów poliestrowo – szklanych. Oprócz programu studiów w laboratoriach fizycznych, studenci będą mogli rozwijać własne zainteresowania w zakresie projektowania i budowy różnych jednostek pływających. Będą mogli w ramach studenckich kół naukowych brać udział w studenckich zawodach lub regatach np. rowerów wodnych WATERBIKE, prototypowych łodzi z napędem elektrycznym i ogniwami fotowoltaicznymi, dronów pływających i pojazdów podwodnych, itp.
Profil absolwenta
Najważniejsze atuty absolwentów kierunku oceanotechnika:

  • Posiadanie wiedzy z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji statków, okrętów i obiektów oceanotechnicznych, jachtów żaglowych i motorowych.
  • Posiadanie wiedzy z zakresu ekonomii, organizacji produkcji i marketingu związanego z ww. jednostkami.
  • Znajomość najnowszych systemów komputerowych do projektowania, konstruowania i zarządzania produkcją w przemyśle okrętowym.
  • Posługiwanie się językiem obcym z uwzględnieniem języka specjalistycznego i problematyki oceanotechnicznej.

Absolwenci studiów na kierunku oceanotechnika mogą znaleźć zatrudnienie na polskim i światowym rynku pracy w stoczniach produkcyjnych lub remontowych, zakładach przemysłu okrętowego i jachtowego, biurach projektowo-konstrukcyjnych i placówkach naukowo-badawczych przemysłu okrętowego i energetyki, służbach technicznych i administracyjnych związanych z gospodarką morską, w przedsiębiorstwach górnictwa morskiego.

Oceanotechnika kierunkiem przyszłości
Na potrzebę kształcenia na kierunku oceanotechnika wskazuje szereg dokumentów o charakterze strategicznym, dlatego absolwenci będą poszukiwanymi pracownikami w najbliższych kilkunastu latach. Poniżej wskazano trzy najważniejsze tego rodzaju dokumenty:

Od stycznia 2017 r. obowiązuje w Polsce ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Jednym z zadań wynikających pośrednio z tej ustawy jest odbudowa szkolnictwa kształcącego kadry dla przemysłu okrętowego.
W lutym 2017 roku została przyjęta przez Polski Rząd „Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” wskazująca na potrzebę odbudowy przemysłu stoczniowego. Jednym z programów flagowych tej strategii jest Program Batory, który ma służyć odbudowie i umocnieniu przemysłu stoczniowego m.in. przez projektowanie i budowę innowacyjnych jednostek pływających i konstrukcji morskich, w tym jednostek typu offshore.
Kierunek oceanotechnika jest zgodny z jedną z regionalnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego tj. działalnością morską w tym techniką morską ujętą w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020”.

Finansowanie z Unii Europejskiej
Akademia otrzymała 7 milionów PLN dotacji z funduszy UE na realizację projektu NOWE HORYZONTY. Projekt obejmuje m.in. otwarcie nowego kierunku studiów tj. oceanotechniki, który pod pewnymi warunkami będzie bezpłatny dla osób spoza UE. Studenci tego kierunku uzyskają dodatkowe wsparcie, a nauka na tym kierunku będzie jeszcze bardziej atrakcyjna. Poniżej lista najważniejszych korzyści wynikających z finansowania kierunku oceanotechnika z funduszy unijnych:

  • Bezpłatne studia dla wszystkich osób, w tym osób spoza Unii Europejskiej rozpoczynających studia na kierunku oceanotechnika jesienią 2018 r. Osoby te nie muszą ponosić opłat za studia w całym okresie 3,5 lat studiów, o ile zaliczą każdy semestr nauki. Liczba bezpłatnych miejsc dla osób spoza UE jest jednak ograniczona.
  • Dostęp do najnowocześniejszego oprogramowania i sprzętu komputerowego, w tym do nowoczesnego laboratorium projektowania statków i jachtów.
  • Dostęp do płatnych staży dla najlepszych 30% studentów na kierunku oceanotechnika. Stypendium stażowe wynosi 2200 zł brutto plus możliwość uzyskania refundacji kosztów zakwaterowania oraz przejazdów.
  • Dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych na pokrycie np. kosztów wynajęcia transportu, dostosowania architektonicznego budynków lub infrastruktury komputerowej, sfinansowania usługi asystenta osoby z trudnościami w poruszaniu się lub asystenta tłumaczącego na język migowy. Ww. koszty nie mogą przekroczyć 12 tys. zł na osobę w całym okresie studiów.

Oczywiście, wszyscy studenci kierunku oceanotechnika, bez względu na narodowość, mogą również korzystać ze wsparcia oferowanego w ramach programu ERASMUS+. Oznacza to, że również osoby spoza Unii Europejskiej mogą wyjechać np. na dwumiesięczną praktykę do zagranicznej firmy.