Kandydaci na studia I stopnia składają w wyznaczonym terminie, w dziekanatach wydziałów:
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • ankietę osobową,
 • świadectwo dojrzałości*,
 • 4 zdjęcia o wymiarach 3,5cm x 4,5cm** oraz w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce – REKRUTACJA),
 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 85 zł, (wpłaty można dokonać na konto Akademii Morskiej w Szczecinie Bank Pekao S.A. VII O/Szczecin 16124018641111000022055615 lub w kasie Uczelni),
 • kserokopie 1 i 2 strony dowodu osobistego ***,
 • kandydaci na kierunki nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika – morskie świadectwo zdrowia oraz książeczkę sanitarno-epidemiologiczną (kandydaci, którzy ich nie posiadają, będą kierowani na bezpłatne, obowiązkowe badania).****
oraz dokonują rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni, w zakładce – REKRUTACJA.* świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę średnią (tzw. stara matura) lub inne równoważne (w tym: świadectwo matury międzynarodowej, świadectwo matury dwujęzycznej, świadectwo uzyskane poza granicami Polski przez obywatela Polski, świadectwo uzyskane przez cudzoziemca poza granicami Polski).

** fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę: bez nakrycia głowy, bez okularów
z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz;

*** w przypadku nie posiadania dowodu osobistego kserokopie stron paszportu z danymi osobowymi.

**** spełnienie wymagań do uzyskania, bądź posiadanie ważnego międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza (kandydaci, którzy nie posiadają międzynarodowego świadectwa zdrowia marynarza, będą skierowani w trakcie postepowania rekrutacyjnego na nieodpłatne, obowiązkowe badania lekarskie; badania przeprowadzane są w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie)


Podanie o przyjęcie na studia
Ankieta osobowa
Zobowiązanie
Ankieta dla kandydatów na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie
Oświadczenie o wyborze przedmiotów - dotyczy tylko kierunku informatyka

Kandydaci na studia II stopnia składają w wyznaczonym terminie, w dziekanatach wydziałów:

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • ankietę osobową,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (w przypadku uzyskania dyplomu ukończenia studiów I stopnia za granicą, należy złożyć dokument jego uznania lub nostryfikacji w kraju),
 • świadectwo dojrzałości3,
 • trzy fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm4,
 • kserokopie 1 i 2 strony dowodu osobistego5,
 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej Zarządzeniem Rektora AM w Szczecinie, (wpłaty można dokonać na konto Akademii Morskiej w Szczecinie Bank PKO S.A. VII O/Szczecin 16124018641111000022055615 lub w kasie Uczelni).