Transport

Logo Nawigacyjny
Wydział: Wydział Nawigacyjny
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Pierwszego stopnia (inżynierskie)
Języki wykładowe: Polski

Terminy

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020:
Składanie dokumentów: do 20.09.2019r.

Informator dla kandydatów

na studia w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Morskiej w Szczecinie,
pobierz plik (*pdf)

Warunki i tryb rekrutacji na studia

Warunki i tryb rekrutacji na studia 2019/2020
pobierz plik (*pdf)

Specjalność

 1. Technologie i Systemy Nawigacyjne
 2. Inżynieria Bezpieczeństwa Transportu Morskiego
 3. Technologie Systemów Bezzałogowych

Rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunek.

Wybór specjalności dokonywany będzie w semestrze wskazanym przez dziekana. Dziekan określa i podaje do wiadomości studentów, które z oferowanych specjalności będą uruchomione w danym roku akademickim.

Opis studiów

Program studiów

Celem 7 semestralnych studiów inżynierskich jest wyszkolenie grupy wysoko kwalifikowanych specjalistów dla instytucji i przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem, eksploatacją i organizacją transportu, znających funkcjonowanie nowoczesnych systemów transportowych, nawigacyjnych oraz bezzałogowych, potrafiących je projektować, eksploatować oraz naprawiać. Plan studiów obejmuje 7 semestrów zajęć dydaktycznych, w tym 4 tygodnie praktyki.

Egzaminowi bądź zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty objęte planem studiów. Studenci mają obowiązek przygotowania sprawozdania z programowej praktyki, pracy dyplomowej inżynierskiej i zdania egzaminu dyplomowego. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera.

Absolwenci są przygotowani do: rozwiązywania praktycznych i teoretycznych problemów w zakresie organizacji/planowania/projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem, organizowania/nadzorowania/zarządzania procesami transportowymi, pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu i firmach projektowo-doradczych, w szczególności z sektora transportu wodnego.

Kierunek transport charakteryzuje się systemowym podejściem stosowanym do projektowania, modernizacji i eksploatacji systemów transportowych, w szczególności transportu wodnego oraz zarządzania w tych systemach. Podstawą kształcenia jest nauka o systemach transportowych integrująca technologię przewozów po drogach wodnych, systemy nawigacyjne, infrastrukturę i bezpieczeństwo transportu oraz zarządzanie i sterowanie transportem. W porównaniu z kierunkiem transport realizowanym na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu cechuje go specjalizacja w zakresie technologii i systemów nawigacyjnych, bezpieczeństwa transportu wodnego (morskiego i śródlądowego), bezzałogowych jednostek transportowych.

Profil absolwenta

Studenci specjalności Technologie i Systemy Nawigacyjne uzyskują dużą wiedzę techniczną i znajomość nowoczesnych technologii. Absolwenci posiadają doskonałą znajomość systemów komputerowych, praktycznie umożliwiającą zarządzanie statkowymi sieciami informatycznymi, bazami danych oraz samodzielne projektowanie i pracę w zespole programistycznym. Posiadają dużą wiedzę w zakresie elektroniki i automatyki pozwalającą na dokonywanie samodzielnych napraw i montażu sprzętu na statku. Dobrze znają problemy współczesnej transmisji danych w systemach nawigacyjnych. Absolwenci potrafią diagnozować i naprawiać nowoczesne systemy nawigacyjne oraz mostka zintegrowanego. Potrafią projektować systemy nawigacyjne i wspomagania nawigacji, znają ich funkcjonowanie oraz protokoły transmisji i wymiany danych.

Miejsca pracy absolwentów specjalności to przedsiębiorstwa zajmujące się wdrażaniem, diagnostyką, projektowaniem, eksploatacją i organizacją systemów nawigacyjnych oraz transportowych przede wszystkim morskich, ale także lądowych.

Studenci specjalności Inżynieria Bezpieczeństwa Transportu Morskiego zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu: funkcjonowania transportu morskiego ze szczególnym naciskiem na zapewnienie mu bezpieczeństwa. Posiadają umiejętność rozwiązywania problemów w zakresie organizowania systemów transportowych w aspekcie ich bezpieczeństwa. Umieją nadzorować, kontrolować i zarządzać bezpieczeństwem i ryzykiem w morskich systemach transportowych. Posiadają dobrą znajomość systemów jakości i zarządzania jakością w transporcie i umiejętność przygotowywania audytów oraz prowadzenia przedsiębiorstw transportowych pracujących pod kontrolą systemów jakości. Posiadają znajomość norm prawnych polskich i unijnych dotyczących problematyki bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. Znają podstawy budowy nowoczesnych, zrównoważonych i przyjaznych środków i infrastruktury transportu. Potrafią określać oddziaływanie środków i infrastruktury transportu na środowisko naturalne i środowisko pracy. Posiadają odpowiednie przygotowanie do stosowania nowoczesnych metod eksperymentalnych i obliczeniowych w zakresie bezpieczeństwa technicznego oraz ekologii w transporcie. Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności wykonywania badań stanu technicznego środków transportu oraz infrastruktury wg wymaganych standardów. Potrafią aktywnie oceniać wszelkie zagrożenia systemów transportowych i projektować ich zabezpieczenia oraz ich systemy nadzoru i monitoringu.

Miejsca pracy absolwentów specjalności to instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, eksploatacją i organizacją transportu, jednostki administracji państwowej i samorządowej w zakresie planowania i nadzoru technicznego nad systemami transportowymi, jednostki badawcze, techniczne i normatywne w zakresie rzeczoznawstwa, doradztwa i tworzenia przepisów.

Studenci specjalności Technologie Systemów Bezzałogowych uzyskują dużą wiedzę techniczną i znajomość nowoczesnych technologii. Absolwenci posiadają doskonałą znajomość systemów komputerowych, praktycznie umożliwiającą zarządzanie nowoczesnymi systemami bezzałogowymi eksploatowanymi w różnych środowiskach, bazami danych oraz samodzielne projektowanie i pracę w zespole programistycznym. Posiadają dużą wiedzę w zakresie elektroniki i automatyki pozwalającą na dokonywanie samodzielnej diagnostyki, napraw i montażu sprzętu. Dobrze znają problemy współczesnej transmisji danych wykorzystywanych w systemach bezzałogowych. Absolwenci potrafią projektować systemy wspomagania nawigacji, znają ich funkcjonowanie oraz protokoły transmisji i wymiany danych.

Miejsca pracy absolwentów specjalności to przedsiębiorstwa zajmujące się wdrażaniem, diagnostyką, projektowaniem, eksploatacją i organizacją systemów transportowych, a w szczególności bezzałogowych jednostek latających, nawodnych i lądowych.

Prognozy dla kierunku

Miejsca pracy absolwentów to instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, eksploatacją i organizacją transportu (szczególnie wodnego - morskiego i śródlądowego), w tym firmy logistyczne i spedycyjne, przedsiębiorstwa i instytucje prowadzące działalność w zakresie projektowania/wdrażania/eksploatacji/diagnostyki informatycznych systemów nawigacyjnych i transportowych, jednostki administracji państwowej i samorządowej w zakresie planowania i nadzoru technicznego nad systemami transportowymi, jednostki badawcze, techniczne i normatywne w zakresie rzeczoznawstwa, doradztwa i tworzenia przepisów.

Dodatkowo absolwenci TiSN mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się wdrażaniem, diagnostyką, naprawą, projektowaniem, eksploatacją i organizacją systemów nawigacyjnych oraz transportowych przede wszystkim morskich, ale także lądowych.

Ścieżka kariery

Ścieżka kariery

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia składają w wyznaczonym terminie w Dziekanacie WN:

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • ankietę osobową,
 • poświadczoną przez uczelnie kopię świadectwa dojrzałości 1 (oryginał lub odpis do wglądu),
 • dwie fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm oraz w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce – REKRUTACJA),
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • Kandydat składający dokumenty na dwa kierunki w ramach Wydziału składa jedno podanie, na którym wskazuje kierunek pierwszego wyboru oraz kierunek alternatywny.
 • Kandydat może przesłać dokumenty rekrutacyjne również drogą pocztową.

oraz dokonują rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni, w zakładce – REKRUTACJA.


1O przyjęcie na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości w rozumieniu art. 69.2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r.

Dokumenty do pobrania

Podanie o przyjęcie na studia
Ankieta osobowa
Zobowiązanie
Ankieta dla kandydatów na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie
Oświadczenie o wyborze przedmiotów
Klauzula informacyjna RODO
The information clause GDPR

Opłaty

 1. Opłata rekrutacyjna: 85 zł, wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: 

  Bank Pekao SA VII O/Szczecin 
  16 1240 1864 1111 0000 2205 5615

 2. studia płatne :
  • obywatele polscy – 0 zł
  • cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej na zasadach odpłatności - 8 000 zł/rok
  • cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Unia Europejska, Karta Polaka, Karta Stałego Pobytu, decyzja Konsula RP o polskim pochodzeniu, uchodźcy, Karta Pobytu Czasowego – łączenie rodzin, posiadacze certyfikatu PKPZJPjO  na poziomie min. C1, małżonek, dziecko lub rodzic obywatela RP mieszkający w Polsce) - 0 zł
 3. Kandydat składający dokumenty na dwa kierunki w ramach Wydziału płaci jedną opłatę rekrutacyjną w kwocie 85 zł.
 4. kasa czynna : pon-piątek 10:14

Adresy i telefony

Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dziekanat:
91 48 09 355
91 48 09 515
91 48 09 354
91 48 09 510
91 48 09 461
91 48 09 578
91 48 09 358

Kryteria formalne

Do odbywania studiów I stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie może być dopuszczona osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz spełnia warunki rekrutacji.

Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów I stopnia są wyniki egzaminu maturalnego uzyskane przez kandydata w części pisemnej.

Wydziałowa komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla każdego kierunku studiów, wg liczby uzyskanych przez kandydata punktów. Liczba punktów uzyskanych przez kandydata obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:

gdzie:
pm, pjp, pjo - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, odpowiednio z: matematyki, języka polskiego i języka obcego.

rch, rf, rg, ri, rm - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, odpowiednio z: chemii, fizyki lub fizyki i astronomii, geografii, informatyki
i matematyki.
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu z danego przedmiotu w odpowiednim miejscu we wzorze należy wstawić zero.

Jeżeli kandydat uzyskał świadectwo maturalne w systemie tzw. starej matury stopnie uzyskane na egzaminie maturalnym (w części pisemnej lub ustnej) przelicza się na punkty zgodnie z poniższą tabelą. Punkty te stanowią sumę uzyskana z wyników egzaminu pisemnego w części obowiązkowej oraz egzaminu pisemnego z wybranych przedmiotów dodatkowych tzw. nowej matury – odpowiednie liczniki we wzorze. Jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, do określenia liczby punktów uzyskanych za ten przedmiot należy wziąć pod uwagę lepszy wynik.

Ocena Liczba punktów

Dopuszczający

30

Dostateczny

73

Dobry

115

Bardzo dobry

158

Celujący

200

Na studia zostają przyjęte - w ramach limitu miejsc na dany kierunek - osoby, które uzyskały najlepsze wyniki punktowe, spełniły wymagania formalne, zdrowotne i wymagania wynikające z dodatkowych form rekrutacji. Limity miejsc określa Senat Akademii Morskiej w Szczecinie. W przypadku, gdy na granicy limitu znajdują się kandydaci z jednakową liczbą punktów, na studia zostanie przyjęty każdy
z nich.

Zasady uzupełniania listy kandydatów przyjętych na studia w przypadku skreśleń bądź rezygnacji ze studiów po ogłoszeniu wyników rekrutacji, określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na dany wydział mogą deklarować drugi kierunek studiów, na jakim chcieliby studiować. W przypadku nieprzyjęcia na dany kierunek z powodu braku wolnych miejsc, dany kandydat uczestniczy w rekrutacji na drugi zadeklarowany kierunek.

Wynik kwalifikacji

Rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Informacje dotyczące rekrutacji na studia zostaną podane na tablicy ogłoszeń dziekanatów poszczególnych wydziałów.
Wyniki rekrutacji kandydaci mogą sprawdzić poprzez stronę internetową uczelni w zakładce REKRUTACJA, wprowadzając PESEL. Będą również powiadamiani listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez kandydata w trakcie rekrutacji.

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.
Cudzoziemcy uzyskują ww. informacje w Dziale ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej.

Różne

 1. Wyniki rekrutacji będzie można sprawdzić na stronie internetowej oraz będą wywieszone przy Dziekanacie.
 2. Informacja o wpisaniu na listę studentów zostanie przesłana drogą pocztową.