Mechatronika

Wydział: Wydział Mechaniczny
Limity przyjęć: 32
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Pierwszego stopnia (inżynierskie)
Języki wykładowe: Polski

Terminy

Składanie dokumentów: od 06.05.2019 r. do 10.07.2019 r.
Badania lekarskie: od 06.05.2019 r. do 10.07.2019 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji: 12.07.2019 r.

Zasady kwalifikacji

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla kierunku studiów według liczby uzyskanych przez kandydata punktów.

Na studia zostają przyjęte - w ramach limitu miejsc - osoby, które uzyskały najlepsze wyniki punktowe, spełniły wymagania formalne, zdrowotne i wymagania wynikające z dodatkowych form rekrutacji.

Kryteria formalne

Do odbywania studiów I stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie może być dopuszczona osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz spełnia warunki rekrutacji.

Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów I stopnia są wyniki egzaminu maturalnego uzyskane przez kandydata w części pisemnej.

Wydziałowa komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla każdego kierunku studiów, wg liczby uzyskanych przez kandydata punktów. Liczba punktów uzyskanych przez kandydata obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:

gdzie:
pm, pjp, pjo - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, odpowiednio z: matematyki, języka polskiego i języka obcego.

rch, rf, rg, ri, rm - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, odpowiednio z: chemii, fizyki lub fizyki i astronomii, geografii, informatyki
i matematyki.
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu z danego przedmiotu w odpowiednim miejscu we wzorze należy wstawić zero.

Jeżeli kandydat uzyskał świadectwo maturalne w systemie tzw. starej matury stopnie uzyskane na egzaminie maturalnym (w części pisemnej lub ustnej) przelicza się na punkty zgodnie z poniższą tabelą. Punkty te stanowią sumę uzyskana z wyników egzaminu pisemnego w części obowiązkowej oraz egzaminu pisemnego z wybranych przedmiotów dodatkowych tzw. nowej matury – odpowiednie liczniki we wzorze. Jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, do określenia liczby punktów uzyskanych za ten przedmiot należy wziąć pod uwagę lepszy wynik.

Ocena Liczba punktów

Dopuszczający

30

Dostateczny

73

Dobry

115

Bardzo dobry

158

Celujący

200

Na studia zostają przyjęte - w ramach limitu miejsc na dany kierunek - osoby, które uzyskały najlepsze wyniki punktowe, spełniły wymagania formalne, zdrowotne i wymagania wynikające z dodatkowych form rekrutacji. Limity miejsc określa Senat Akademii Morskiej w Szczecinie. W przypadku, gdy na granicy limitu znajdują się kandydaci z jednakową liczbą punktów, na studia zostanie przyjęty każdy
z nich.

Zasady uzupełniania listy kandydatów przyjętych na studia w przypadku skreśleń bądź rezygnacji ze studiów po ogłoszeniu wyników rekrutacji, określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na dany wydział mogą deklarować drugi kierunek studiów, na jakim chcieliby studiować. W przypadku nieprzyjęcia na dany kierunek z powodu braku wolnych miejsc, dany kandydat uczestniczy w rekrutacji na drugi zadeklarowany kierunek.

Dodatkowe warunki rekrutacji.

Dodatkowe warunki rekrutacji obowiązują kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne na kierunku mechatronika (kierunek objęty Konwencją STCW - praca we flocie handlowej na stanowiskach oficerskich).

Dodatkowe warunki rekrutacji to:

 • spełnienie wymagań do uzyskania morskiego świadectwa zdrowia (kandydaci, którzy nie posiadają świadectwa morskiego świadectwa zdrowia, będą skierowani w trakcie postępowania rekrutacyjnego na nieodpłatne, obowiązkowe badania lekarskie; badania przeprowadzane są w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie) lub posiadanie ważnego morskiego świadectwa zdrowia;
 • praktyka przygotowawcza w okresie wakacji w 2018 roku, odbywana w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie (nie dotyczy cudzoziemców).

Obecność na praktyce przygotowawczej jest obowiązkowa. Usprawiedliwienia lub zwolnienia z praktyki przygotowawczej dokonuje dziekan wydziału.

Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia poza konkursem wyników egzaminu dojrzałości, po spełnieniu wymagań formalnych i dodatkowych form rekrutacji

Kierownicy pierwszych trzech najwyżej ocenionych prac w konkursie „Interaktywny produkt IT” przyjmowani są na kierunek studiów informatyka poza konkursem wyników egzaminu dojrzałości, po spełnieniu wymagań formalnych. Uprawnienie to przysługuje tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

Informacje dotyczące rekrutacji, tj. przebiegu kwalifikacji, wyników, skierowań na praktyki, terminów realizacji praktyk, dodatkowych ogłoszeń itd. zostaną podane na tablicy ogłoszeń dziekanatów odpowiednich wydziałów oraz na stronach internetowych Uczelni w zakładce – REKRUTACJA.

W przypadku studiów I stopnia prowadzonych w języku angielskim, kandydatów posiadających obywatelstwo polskie obowiązuje test z języka angielskiego. Z testu są zwolnieni kandydaci:

 • dla których język angielski jest językiem ojczystym,
 • którzy przedłożyli certyfikat - Cambridge First Certificate lub równoważny,
 • którzy ukończyli szkołę średnią, w której językiem wykładowym był język angielski,
 • którzy ukończyli inne studia prowadzone w języku angielskim,
 • którzy zdawali język angielski w trakcie egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym,
 • którzy posiadają ocenę, co najmniej dobrą uzyskaną na egzaminie końcowym z języka angielskiego

w ramach studiów ukończonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemcy zobowiązani są do okazania dokumentów poświadczających ich znajomość języka angielskiego wymienionych w aktach prawnych obowiązujących na dzień ubiegania się o przyjęcie na studia.

Informator dla kandydatów

na studia w roku akademickim 2018/2019 w Akademii Morskiej w Szczecinie,
pobierz plik (*pdf)

na studia w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Morskiej w Szczecinie,
pobierz plik (*pdf)

Warunki i tryb rekrutacji na studia

Warunki i tryb rekrutacji na studia 2018/2019
pobierz plik (*pdf)

Warunki i tryb rekrutacji na studia 2019/2020
pobierz plik (*pdf)

Specjalność

Obierana na 2 semestrze, obowiązuje od 3 semestru

Opis studiów

Program studiów

KIERUNEK: MECHATRONIKA

studia 4-letnie (8 semestrów), specjalność:

 • elektroautomatyka okrętowa (EO)

studia 3,5-letnie (7 semestrów), specjalność:

 • mechatronika systemów energetycznych (MSE)

Absolwent specjalności elektroautomatyka okrętowa jest przygotowany do pracy wśród członków załóg obiektów pływających jako oficer elektroautomatyk okrętowy, w służbach dozoru technicznego armatorów, w służbach towarzystw klasyfikacyjnych, w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w zakładach przemysłu maszynowego, w służbach nadzoru, serwisach, instytucjach klasyfikacyjnych i nadzorczych, w służbach technicznych armatorów, firmach diagnostycznych i remontowych, w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego oraz innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn oraz układów mechatronicznych.

Absolwenci specjalności mechatronika systemów energetycznych są przygotowani do zajmowania stanowisk pracy w stoczniach produkcyjnych i remontowych, w służbach remontowych przedsiębiorstw produkcyjnych, w służbach nadzoru technicznego przedsiębiorstw, w towarzystwach klasyfikacyjnych, w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, związanych z przemysłem okrętowym i maszynowym oraz w jednostkach zajmujących się diagnozowaniem i serwisowaniem maszyn i urządzeń wraz z ich układami mechatronicznymi.

Ścieżka kariery

Ścieżka kariery

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia składają w wyznaczonym terminie w Dziekanacie WM: 

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • ankietę osobową,
 • świadectwo dojrzałości,
 • dwie fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm oraz w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce – REKRUTACJA),
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • morskie świadectwo zdrowia na kierunki mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, oraz dokonują rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni, w zakładce – REKRUTACJA.
  Jeśli kandydat nie posiada morskiego świadectwa to zostanie skierowany na bezpłatne badania (patrz zakładka Badania).

Dokumenty do pobrania

Podanie o przyjęcie na studia
Ankieta osobowa
Zobowiązanie
Ankieta dla kandydatów na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie
Oświadczenie o wyborze przedmiotów

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia I stopnia

 • 85 złotych, wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie:

  Bank Pekao SA VII O/Szczecin
  16 1240 1864 1111 0000 2205 5615

   

Opłata za naukę w języku angielskim - obywatele polscy, cudzoziemcy przyjmowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich: 2400 zł / rok
Opłata za naukę w języku angielskim - cudzoziemcy przyjmowani decyzją Rektora na zasadach odpłatności: 12600 zł / rok
Opłata za naukę w języku polskim - cudzoziemcy przyjmowani decyzją Rektora na zasadach odpłatności: 9000 zł / rok

Adresy i telefony

Dziekanat Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1–2
pok. 174 lub 175

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00

telefony: 91 48 09 512 (513, 380, 594)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wynik kwalifikacji

Rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Informacje dotyczące rekrutacji na studia zostaną podane na tablicy ogłoszeń dziekanatów poszczególnych wydziałów.
Wyniki rekrutacji kandydaci mogą sprawdzić poprzez stronę internetową uczelni w zakładce REKRUTACJA, wprowadzając PESEL. Będą również powiadamiani listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez kandydata w trakcie rekrutacji.

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.
Cudzoziemcy uzyskują ww. informacje w Dziale ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej.

Badania

Kandydaci na kierunek mechatronika, którzy nie posiadają morskiego świadectwa zdrowia, będą kierowani na nieodpłatne obowiązkowe badania lekarskie, w tym: badania laboratoryjne (morfologia, OB, poziom cukru, badanie moczu), prześwietlenie RTG, EKG, badania neurologiczne, laryngologiczne, okulistyczne, stomatologiczne i internistyczne. Badania przeprowadzane będą w Przychodni Samodzielnego ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie (Al. Wojska Polskiego 97), w Przychodni Akademii Morskiej w Szczecinie (ul. Starzyńskiego 9) bądź innej wskazanej przez AM. Warunkiem przystąpienia do badań lekarskich jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej i złożenie dokumentów w Dziekanacie WM. 
Kandydaci po otrzymaniu skierowania z Dziekanatu WM zgłaszają się na badania lekarskie w dniach od 18.06.2018 r. do 10.07.2018 r.