Nawigacja

Wydział: Wydział Nawigacyjny
Limity przyjęć: 128
Forma studiów: Niestacjonarne
Poziom studiów: Pierwszego stopnia (inżynierskie)
Języki wykładowe: Polski

Terminy

Rekrutacja od 18.12.2018r. do 07.01.2019r.

Zasady kwalifikacji

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów I stopnia są wyniki egzaminu maturalnego uzyskane przez kandydata w części pisemnej z matematyki, fizyki, chemii, języka obcego nowożytnego, informatyki, geografii, języka polskiego.

Wydziałowa komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla każdego kierunku studiów, wg liczby uzyskanych przez kandydata punktów. Liczba punktów uzyskanych przez kandydata obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:

gdzie:
pm, pjp, pjo - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, odpowiednio z: matematyki, języka polskiego i języka obcego.

rch, rf, rg, ri, rm - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, odpowiednio z: chemii, fizyki lub fizyki i astronomii, geografii, informatyki i matematyki.
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu z danego przedmiotu w odpowiednim miejscu we wzorze należy wstawić zero.

Jeżeli kandydat uzyskał świadectwo maturalne w systemie tzw. starej matury stopnie uzyskane na egzaminie maturalnym (w części pisemnej lub ustnej) przelicza się na punkty zgodnie z poniższą tabelą. Punkty te stanowią sumę uzyskana z wyników egzaminu pisemnego w części obowiązkowej oraz egzaminu pisemnego z wybranych przedmiotów dodatkowych tzw. nowej matury – odpowiednie liczniki we wzorze. Jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, do określenia liczby punktów uzyskanych za ten przedmiot należy wziąć pod uwagę lepszy wynik.

Ocena Liczba punktów

Dopuszczający

30

Dostateczny

73

Dobry

115

Bardzo dobry

158

Celujący

200

Na studia zostają przyjęte - w ramach limitu miejsc - osoby, które uzyskały najlepsze wyniki punktowe i spełniły wymagania formalne. Jeżeli kandydaci uzyskają jednakową liczbą punktów na studia zostanie przyjęty każdy z nich.

Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia poza konkursem wyników egzaminu dojrzałości, po spełnieniu wymagań formalnych i dodatkowych form rekrutacji.

Informator dla kandydatów

na studia w roku akademickim 2018/2019 w Akademii Morskiej w Szczecinie,
pobierz plik (*pdf)

na studia w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Morskiej w Szczecinie,
pobierz plik (*pdf)

Warunki i tryb rekrutacji na studia

Warunki i tryb rekrutacji na studia 2018/2019
pobierz plik (*pdf)

Warunki i tryb rekrutacji na studia 2019/2020
pobierz plik (*pdf)

Specjalność

 1. Transport morski

Opis studiów

Program studiów

Celem 4 letnich studiów inżynierskich jest wykształcenie wysoko kwalifikowanych kadr morskich przygotowanych do współczesnych i przyszłościowych wymagań floty transportowej. Zakres programu nauczania jest zgodny z Międzynarodową konwencją o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht, STCW 78 z  jej późniejszymi zmianami. Plan studiów obejmuje 4 lata zajęć dydaktycznych. Wymaganą przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego minimum 6 miesięczną praktykę w dziale pokładowym, na statkach w żegludze międzynarodowej o poj. brutto 500 i powyżej, studenci realizują we własnym zakresie między sesjami zjazdowymi. W danym roku jest przewidziana pojedyncza sesja zjazdowa trwająca do 10 tygodni. Program nauczania zawiera 43 przedmioty realizowane w wymiarze 2412 godzin, z czego na przedmioty kształcenia ogólnego przypada 353 godzin, na przedmioty podstawowe 408 godzin, na przedmioty kierunkowe 1489 godzin i na przedmioty specjalistyczne 162 godziny.

Egzaminowi bądź zaliczeniu podlegają wszystkie przedmioty objęte planem studiów. Studenci mają obowiązek przygotowania sprawozdania z programowej praktyki morskiej, pracy dyplomowej inżynierskiej i zdania egzaminu dyplomowego. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy inżyniera. Po spełnieniu wymagań określonych rozporządzeniem ministra właściwego ds. gospodarki morskiej w zakresie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy absolwenci specjalności Transport Morski uzyskują kwalifikacje uprawniające do pełnienia na statku funkcji oficerskich na poziomie operacyjnym (oficer wachtowy) i zarządzania (starszy oficer i kapitan).

W planie studiów wprowadzono nową formę zajęć oznaczoną symbolem „W” (website learning), a oznaczającą naukę przez Internet. Ta nowa forma zajęć polega na tym, iż student ściśle określoną część przewidzianej programem wiedzy zdobywa w oparciu o tzw. przedmiotową stronę internetową. Strona ta jest przygotowywana przez nauczyciela odpowiedzialnego za przedmiot, na której opublikowane zostają konspekty z wybranych partii materiału przewidzianego programem studiów. Konspekty te są interaktywne i posiadają sporą ilość odnośników, jak również testy sprawdzające poziom przyswojenia danej partii materiału przez studenta. Dodatkowo możliwy jest kontakt - konsultacje z prowadzącym dane zajęcia nauczycielem akademickim poprzez samą stronę Web.

W związku z wprowadzeniem zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Wydział wprowadził cykl szkoleń dla studentów rozpoczynających zajęcia objęte tą nową formą kształcenia.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego specjalności Transport Morski są dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, w jednostkach organizacyjnych związanych z administracja morską, bezpieczeństwem żeglugi, służbach armatorskich oraz szeroko rozumianym sektorze gospodarki morskiej.

Charakteryzuje ich:

 • dobre przygotowanie zawodowe,
 • nowoczesna wiedza techniczna,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność samokształcenia,
 • umiejętność wdrażania postępu technicznego,
 • duża sprawność fizyczna i manualna,
 • odporność na stresy,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • wysokie poczucie obowiązku i odpowiedzialności.
 • .

Ścieżka kariery

Ścieżka kariery

Wymagane dokumenty

Kandydaci składają następujące dokumenty, które można pobrać pdf

 1. podanie o przyjęcie na studia
 2. ankietę osobową
 3. zobowiązanie
 4. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (do wglądu) / kserokopia poświadczona notarialnie
 5. morskie świadectwo zdrowia (jeżeli brak morskiego świadectwa patrz : badania)
 6. dwie fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm (fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę: bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz) oraz w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce – REKRUTACJA); Jeżeli będzie problem z dodaniem zdjęcia, zamieści je komisja rekrutacyjna.
 7. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 8. dowód osobisty do wglądu
 9. kandydat składający dokumenty na dwa kierunki w ramach Wydziału składa jedno podanie, na którym wskazuje kierunek pierwszego wyboru oraz kierunek alternatywny.
 10. Kandydat może przesłać dokumenty rekrutacyjne również drogą pocztową jeżeli posiada morskie świadectwo zdrowia.

Dokumenty do pobrania

Podanie o przyjęcie na studia
Ankieta osobowa
Zobowiązanie
Ankieta dla kandydatów na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie
Oświadczenie o wyborze przedmiotów

Opłaty

 1. Opłata rekrutacyjna: 85 zł, wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie:

  Bank Pekao SA VII O/Szczecin
  16 1240 1864 1111 0000 2205 5615

   
 2. studia płatne : tak
 3. Kandydat składający dokumenty na dwa kierunki w ramach Wydziału płaci jedną opłatę rekrutacyjną w kwocie 85 zł.
 4. kasa czynna : pon-piątek 10:14

Nawigacja – opłata roczna 3800,00

Adresy i telefony

Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

rekrutacja:
91 4809735 – od 18.06. 2018

dziekanat:
91 48 09 355
91 48 09 515
91 48 09 354
91 48 09 510
91 48 09 578

Kryteria formalne

Do odbywania studiów I stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie może być dopuszczona osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz spełnia warunki rekrutacji.

Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów I stopnia są wyniki egzaminu maturalnego uzyskane przez kandydata w części pisemnej.

Wydziałowa komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla każdego kierunku studiów, wg liczby uzyskanych przez kandydata punktów. Liczba punktów uzyskanych przez kandydata obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:

gdzie:
pm, pjp, pjo - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, odpowiednio z: matematyki, języka polskiego i języka obcego.

rch, rf, rg, ri, rm - liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, odpowiednio z: chemii, fizyki lub fizyki i astronomii, geografii, informatyki
i matematyki.
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu z danego przedmiotu w odpowiednim miejscu we wzorze należy wstawić zero.

Jeżeli kandydat uzyskał świadectwo maturalne w systemie tzw. starej matury stopnie uzyskane na egzaminie maturalnym (w części pisemnej lub ustnej) przelicza się na punkty zgodnie z poniższą tabelą. Punkty te stanowią sumę uzyskana z wyników egzaminu pisemnego w części obowiązkowej oraz egzaminu pisemnego z wybranych przedmiotów dodatkowych tzw. nowej matury – odpowiednie liczniki we wzorze. Jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, do określenia liczby punktów uzyskanych za ten przedmiot należy wziąć pod uwagę lepszy wynik.

Ocena Liczba punktów

Dopuszczający

30

Dostateczny

73

Dobry

115

Bardzo dobry

158

Celujący

200

Na studia zostają przyjęte - w ramach limitu miejsc na dany kierunek - osoby, które uzyskały najlepsze wyniki punktowe, spełniły wymagania formalne, zdrowotne i wymagania wynikające z dodatkowych form rekrutacji. Limity miejsc określa Senat Akademii Morskiej w Szczecinie. W przypadku, gdy na granicy limitu znajdują się kandydaci z jednakową liczbą punktów, na studia zostanie przyjęty każdy
z nich.

Zasady uzupełniania listy kandydatów przyjętych na studia w przypadku skreśleń bądź rezygnacji ze studiów po ogłoszeniu wyników rekrutacji, określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na dany wydział mogą deklarować drugi kierunek studiów, na jakim chcieliby studiować. W przypadku nieprzyjęcia na dany kierunek z powodu braku wolnych miejsc, dany kandydat uczestniczy w rekrutacji na drugi zadeklarowany kierunek.

Wynik kwalifikacji

Rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Informacje dotyczące rekrutacji na studia zostaną podane na tablicy ogłoszeń dziekanatów poszczególnych wydziałów.
Wyniki rekrutacji kandydaci mogą sprawdzić poprzez stronę internetową uczelni w zakładce REKRUTACJA, wprowadzając PESEL. Będą również powiadamiani listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez kandydata w trakcie rekrutacji.

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.
Cudzoziemcy uzyskują ww. informacje w Dziale ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej.

Badania

 1. Kandydaci, którzy nie posiadają morskiego świadectwa zdrowia będą skierowani w trakcie postępowania rekrutacyjnego na nieodpłatne, obowiązkowe badania lekarskie w tym: badania laboratoryjne (morfologia, OB, poziom cukru, badanie moczu - można mieć swoje ważne 1 mies), prześwietlenie RTG - ważne 2 lata, EKG - ważne 1 miesiąc, badania stomatologiczne - ważne 1 miesiąc, neurologiczne, laryngologiczne, okulistyczne i internistyczne.
 2. Według przepisów (rozporządzenie MZ z dnia 09.12. 2015 r. Dz.U. 2015 r. poz. 2105) od załogi pokładowej, tj. od nawigatorów wymagana jest ostrość wzroku do dali 0,5 dla każdego oka ( w skali dziesiętnej Snellena), minimalna wartość w jednym oku to 0,7.
 3. Badania przeprowadzane są w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie.
 4. Warunkiem przystąpienia do badań lekarskich jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej i złożenie dokumentów oraz  zarejestrowanie się poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce – REKRUTACJA.
 5. Kandydaci, którzy nie posiadają książeczki sanitarno-epidemiologicznej będą skierowani w trakcie praktyki przygotowawczej na nieodpłatne obowiązkowe badania (nie dotyczy cudzoziemców).
 6. Badania lekarskie trwają około 3 dni roboczych. Na czas badań istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w akademiku AM tutaj

Różne

 1. Wyniki rekrutacji będzie można sprawdzić na stronie internetowej oraz będą wywieszone przy Dziekanacie.
 2. Decyzje o przyjęciu zostaną przesłane drogą pocztową.