Transport

Logo Wiet
Wydział: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Limity przyjęć: 32
Forma studiów: Niestacjonarne
Poziom studiów: Pierwszego stopnia (inżynierskie)
Języki wykładowe: Polski

Terminy

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020:
rekrutacja od 06.05.2019 r. do 25.09.2019 r.

Zasady kwalifikacji

Rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, która podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia. Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów pierwszego stopnia są wyniki egzaminu maturalnego uzyskane przez kandydata w części pisemnej z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia, język obcy, język polski, informatyka, geografia. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla danego kierunku studiów, zgodnie z liczbą uzyskanych przez kandydata punktów. Rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunek.

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

Informator dla kandydatów

na studia w roku akademickim 2018/2019 w Akademii Morskiej w Szczecinie,
pobierz plik (*pdf)

na studia w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Morskiej w Szczecinie,
pobierz plik (*pdf)

Warunki i tryb rekrutacji na studia

Warunki i tryb rekrutacji na studia 2018/2019
pobierz plik (*pdf)

Warunki i tryb rekrutacji na studia 2019/2020
pobierz plik (*pdf)

Specjalność

  • Eksploatacja Portów i Floty Morskiej (EPiFM)
  • Żegluga Śródlądowa (ŻŚ)
  • Logistyka Transportu Zintegrowanego (LTZ)
  • Eksploatacja Terminali Kontenerowych (ETK)

Opis studiów

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów kierunku transport do rozwiązywania problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem, organizowania, nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi, pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu i firmach projektowo-doradczych, w szczególności związanych z szeroko rozumianą gospodarką morską.

Ścieżka kariery

Ścieżka kariery

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia,
  • ankietę osobową,
  • świadectwo dojrzałości1,
  • dwie fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm2 oraz w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce – REKRUTACJA),
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
  • dowód osobisty do wglądu

oraz dokonują rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni, w zakładce – REKRUTACJA


1 - O przyjęcie na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie mogą ubiegać się osoby, które legitymują się: polskim świadectwem dojrzałości albo urzędowo uznanym świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, według obowiązujących zapisów w prawie polskim.

2 - fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę: bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz;

Dokumenty do pobrania

Podanie o przyjęcie na studia
Ankieta osobowa
Zobowiązanie
Ankieta dla kandydatów na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie
Oświadczenie o wyborze przedmiotów
Druk deklaracji językowej

Opłaty

85 zł opłata rekrutacyjna wniesiona w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: Bank Pekao SA VII O/ Szczecin
16 1240 1864 1111 0000 2205 5615

Opłata roczna za studia 2800 zł Wpłata na indywidualny numer subkonta.

Adresy i telefony

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
ul. H. Pobożnego 11
70-507 Szczecin
Tel. 91 48 09 630

Wynik kwalifikacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ustalania wyników przedmiotowych dla kandydatów odpowiednio do rodzaju posiadanej przez nich matury oraz poziomu zdawanych egzaminów maturalnych, a także wszystkie pozostałe informacje o zasadach kwalifikacji na studia I stopnia znajdują się na stronie internetowej Akademii Morskiej.