Zarządzanie

Wydział: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Limity przyjęć: 64
Forma studiów: Niestacjonarne
Poziom studiów: Pierwszego stopnia (licencjackie)
Języki wykładowe: Polski

Terminy

25.06.2018 – 26.09.2018

Zasady kwalifikacji

Rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, która podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia. Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów pierwszego stopnia są wyniki egzaminu maturalnego uzyskane przez kandydata w części pisemnej z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia, język obcy, język polski, informatyka, geografia. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla danego kierunku studiów, zgodnie z liczbą uzyskanych przez kandydata punktów. Rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunek.

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości.

Informator dla kandydatów

na studia w roku akademickim 2018/2019 w Akademii Morskiej w Szczecinie,
pobierz plik (*pdf)

na studia w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Morskiej w Szczecinie,
pobierz plik (*pdf)

Warunki i tryb rekrutacji na studia

Warunki i tryb rekrutacji na studia 2018/2019
pobierz plik (*pdf)

Warunki i tryb rekrutacji na studia 2019/2020
pobierz plik (*pdf)

Specjalność

  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL)
  • Organizacja i Zarządzanie w Gospodarce Morskiej (OiZwGM)

Opis studiów

Żegluga morska, porty, przemysł stoczniowy i off-shore, sektor TSL, sprzedaż e-commerce to miejsca gdzie absolwenci naszego Wydziału, po takich kierunkach jak Logistyka, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji radzą sobie świetnie, będąc w wielu przypadkach wyróżniającymi się spedytorami, logistykami, agentami, operatorami statków, szefami sprzedaży firm serwisowych czy zaopatrzeniowych, kierownikami zmian w różnego typu przedsiębiorstwach. Wiele przedsiębiorstw co roku sięga po naszych kolejnych absolwentów co jest najlepszym dowodem naszej wysokiej „marki”.

Dlatego też, mając świadomość, że w biznesie stałe są tylko zmiany, otwieramy na naszym wydziale nowy kierunek - Zarządzanie. „Szkoła Menedżerów”, która da absolwentom najnowszą wiedzę o świecie zarządzania, pozwoli zrozumieć, dlaczego każdy może być milionerem, ale nie każdy nim zostaje. Otworzy studentów na nowe horyzonty, gdzie nabyte umiejętności przygotują absolwenta do pracy na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla w gospodarce morskiej naszego regionu ale i różnych zakamarkach świata. Poszerzone zajęcia z angielskiego (bez tego ani rusz we współczesnym biznesie), przedmioty prowadzone również przez menedżerów, dyrektorów czy właścicieli przedsiębiorstw (np. Przedsiębiorczość, Geniusze zarządzania, Kultura menedżerska, Zarządzanie strategiczne) pozwolą studentom na zrozumienie zasad efektywnego zarządzania i budowania własnej ścieżki kariery zawodowej.

Szkoła Menedżerów będzie kształcić tak, że również sektor TSL nie będzie miał dla przyszłych zarządzających tajemnic. Bo gospodarka morska i sektor TSL to w zglobalizowanej gospodarce kluczowe obszary dla budowa bogactwa regionów i ich mieszkańców. Nasza Szkoła Menedżerów to miejsce zarówno dla absolwentów szkół średnich nie mających doświadczenia jak i dla tych, którzy mając już doświadczenia zawodowe mają wysokie aspiracje biznesowe i chcą zarządzać.

A dobrze jest grać w ekstraklasie menedżerów".

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia,
  • ankietę osobową,
  • świadectwo dojrzałości1,
  • dwie fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm2 oraz w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce – REKRUTACJA),
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
  • dowód osobisty do wglądu

oraz dokonują rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni, w zakładce – REKRUTACJA


1 - O przyjęcie na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie mogą ubiegać się osoby, które legitymują się: polskim świadectwem dojrzałości albo urzędowo uznanym świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, według obowiązujących zapisów w prawie polskim.

2 - fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę: bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz;

Dokumenty do pobrania

Podanie o przyjęcie na studia
Ankieta osobowa
Zobowiązanie
Ankieta dla kandydatów na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie
Oświadczenie o wyborze przedmiotów
Druk deklaracji językowej

Opłaty

85 zł opłata rekrutacyjna wniesiona w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: Bank Pekao SA VII O/ Szczecin
16 1240 1864 1111 0000 2205 5615

Opłata roczna za studia 2800 zł Wpłata na indywidualny numer subkonta.

Adresy i telefony

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
ul. H. Pobożnego 11
70-507 Szczecin
Tel. 91 48 09 630

Wynik kwalifikacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ustalania wyników przedmiotowych dla kandydatów odpowiednio do rodzaju posiadanej przez nich matury oraz poziomu zdawanych egzaminów maturalnych, a także wszystkie pozostałe informacje o zasadach kwalifikacji na studia I stopnia znajdują się na stronie internetowej Akademii Morskiej.