Mechanika i budowa maszyn

Wydział: Wydział Mechaniczny
Limity przyjęć: 10
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia (magisterskie)
Języki wykładowe: Polski, Angielski

rekrutacja od 06.05.2019 r. do 10.07.2019 r.

Zasady kwalifikacji

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla kierunku studiów według liczby uzyskanych przez kandydata punktów.

Na studia zostają przyjęte - w ramach limitu miejsc - osoby, które uzyskały najlepsze wyniki punktowe, spełniły wymagania formalne, zdrowotne i wymagania wynikające z dodatkowych form rekrutacji.

W przypadku studiów II stopnia prowadzonych w języku angielskim, kandydatów posiadających obywatelstwo polskie obowiązuje test z języka angielskiego. Z testu są zwolnieni kandydaci:

 • dla których język angielski jest językiem ojczystym,
 • którzy przedłożyli certyfikat - Cambridge First Certificate lub równoważny,
 • którzy ukończyli szkołę średnią, w której językiem wykładowym był język angielski,
 • którzy ukończyli inne studia prowadzone w języku angielskim,
 • którzy zdawali język angielski w trakcie egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym,
 • którzy posiadają ocenę, co najmniej dobrą uzyskaną na egzaminie końcowym z języka angielskiego ramach studiów ukończonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kryteria formalne

Do odbywania studiów II stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie może być dopuszczona osoba, która ma ukończone studia I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku (tytuł inżyniera) oraz spełnia warunki rekrutacji.

Zasady uzupełniania listy kandydatów przyjętych na studia w przypadku skreśleń bądź rezygnacji ze studiów po ogłoszeniu wyników rekrutacji, określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Cudzoziemcy zobowiązani są do okazania dokumentów poświadczających ich znajomość języka angielskiego wymienionych w aktach prawnych obowiązujących na dzień ubiegania się o przyjęcie na studia.

Informator dla kandydatów

na studia w roku akademickim 2018/2019 w Akademii Morskiej w Szczecinie,
pobierz plik (*pdf)

na studia w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Morskiej w Szczecinie,
pobierz plik (*pdf)

Warunki i tryb rekrutacji na studia

Warunki i tryb rekrutacji na studia 2018/2019
pobierz plik (*pdf)

Warunki i tryb rekrutacji na studia 2019/2020
pobierz plik (*pdf)

Specjalność

Budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych

Opis studiów

Program studiów

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

studia 1,5-roczne (3 semestry), specjalności:

 • budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE)

Absolwenci posiadają kwalifikacje do:

 1. wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych systemów energetycznych morskich i lądowych,
 2. prowadzenia prac naukowo-badawczych w obszarze systemów energetycznych morskich i lądowych,
 3. zarządzania eksploatacją i remontami okrętowych i lądowych systemów energetycznych,
 4. podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji,
 5. pracy zespołowej w środowisku międzynarodowym,
 6. rozwijania technologii proekologicznych,
 7. kierowania zespołami ludzkimi i twórczego rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego.

Absolwenci przygotowani są do pracy w:

 1. zakładach przemysłowych sektora maszynowego morskiego i lądowego,
 2. biurach projektowo-konstrukcyjnych sektora gospodarki morskiej,
 3. ośrodkach badawczo-rozwojowych przemysłu maszynowego okrętowego i lądowego,
 4. przedsiębiorstwach doradczo-konstrukcyjnych przemysłu maszynowego okrętowego i lądowego,
 5. instytucjach klasyfikacyjnych okrętownictwa,
 6. administracji morskiej,
 7. służb technicznych armatorów i przedsiębiorstw.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje drugiego stopnia, otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera i jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Ścieżka kariery

Ścieżka kariery

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia składają w wyznaczonym terminie w Dziekanacie WM: 

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • ankietę osobową,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (w przypadku uzyskania dyplomu ukończenia studiów
 • I stopnia za granicą, należy złożyć dokument jego uznania lub nostryfikacji w kraju),
 • kserokopię suplementu,
 • dwie fotografie papierowe o wymiarach 3,5cm x 4,5cm2 oraz w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce – REKRUTACJA),
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • dowód osobisty do wglądu,

Dokumenty do pobrania

Podanie o przyjęcie na studia
Ankieta osobowa
Zobowiązanie
Ankieta dla kandydatów na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie
Oświadczenie o wyborze przedmiotów

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia II stopnia

 • 85 złotych, wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie:

  Bank Pekao SA VII O/Szczecin
  16 1240 1864 1111 0000 2205 5615

   

Opłata za naukę w języku angielskim - obywatele polscy, cudzoziemcy przyjmowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich: 2150 zł / rok 

Opłata za naukę w języku angielskim - cudzoziemcy przyjmowani decyzją Rektora na zasadach odpłatności: 10700 zł / rok

Opłata za naukę w języku polskim - cudzoziemcy przyjmowani decyzją Rektora na zasadach odpłatności: 8000 zł / rok

Adresy i telefony

Dziekanat Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1–2
pok. 174 lub 175

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00

telefony: 91 48 09 512 (513, 380, 594)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wynik kwalifikacji

Rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Informacje dotyczące rekrutacji na studia zostaną podane na tablicy ogłoszeń dziekanatów poszczególnych wydziałów.
Wyniki rekrutacji kandydaci mogą sprawdzić poprzez stronę internetową uczelni w zakładce REKRUTACJA, wprowadzając PESEL. Będą również powiadamiani listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez kandydata w trakcie rekrutacji.

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.
Cudzoziemcy uzyskują ww. informacje w Dziale ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej.