Transport

Logo Wiet
Wydział: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Limity przyjęć: 20
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia (magisterskie)
Języki wykładowe: Polski, Angielski

Terminy

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020:
rekrutacja od 27.01.2020 r. do 11.02.2020 r.

Zasady kwalifikacji

Rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, która podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla danego kierunku studiów. Na studia zostają przyjęte – w ramach limitu miejsc – osoby, które uzyskały najlepsze oceny ukończenia studiów pierwszego stopnia i spełniły warunki formalne.

W przypadku studiów II stopnia prowadzonych w języku angielskim, kandydatów posiadających obywatelstwo polskie obowiązuje test z języka angielskiego. Z testu są zwolnieni kandydaci:

 • dla których język angielski jest językiem ojczystym,
 • którzy przedłożyli certyfikat - Cambridge First Certificate lub równoważny,
 • którzy ukończyli szkołę średnią, w której językiem wykładowym był język angielski,
 • którzy ukończyli inne studia prowadzone w języku angielskim,
 • którzy zdawali język angielski w trakcie egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym,
 • którzy posiadają ocenę, co najmniej dobrą uzyskaną na egzaminie końcowym z języka angielskiego ramach studiów ukończonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kryteria formalne

Do przyjęcia na studia II stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie wymagane są ukończone studia I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku.

Informator dla kandydatów

na studia w roku akademickim 2018/2019 w Akademii Morskiej w Szczecinie,
pobierz plik (*pdf)

na studia w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Morskiej w Szczecinie,
pobierz plik (*pdf)

Warunki i tryb rekrutacji na studia

Warunki i tryb rekrutacji na studia 2018/2019
pobierz plik (*pdf)

Warunki i tryb rekrutacji na studia 2019/2020
pobierz plik (*pdf)

Specjalność

 • Systemy Transportu Zintegrowanego (STZ)
 • Inteligentne Systemy Transportowe (IST)
 • Inteligent Transportation Systems (ITS)
 • Inland Shipping Managment (ISM)

Opis studiów

Celem kształcenia jest uzyskanie przez absolwenta kwalifikacji umożliwiających pełnienie funkcji kierowniczych wyższego szczebla w przedsiębiorstwach transportowych, doradczych i projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw związanych z szeroko rozumianą gospodarką morską.

Ścieżka kariery

Ścieżka kariery

Wymagane dokumenty

 1. podanie o przyjęcie na studia,
 2. ankietę osobową,
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (w przypadku uzyskania dyplomu ukończenia studiów
  I stopnia za granicą, należy złożyć dokument jego uznania lub nostryfikacji w kraju),
 4. kserokopię suplementu,
 5. dwie fotografie papierowe o wymiarach 3,5cm x 4,5cm oraz w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce – REKRUTACJA), (fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę: bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz)
 6. dowód osobisty do wglądu,
 7. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Podanie o przyjęcie na studia
Ankieta osobowa
Zobowiązanie
Ankieta dla kandydatów na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie
Oświadczenie o wyborze przedmiotów

Opłaty

Opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł - wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie:

Bank Pekao SA VII O/Szczecin
16 1240 1864 1111 0000 2205 5615

 

Opłata za naukę w języku angielskim - obywatele polscy, cudzoziemcy przyjmowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich: 2100 zł / rok
Opłata za naukę w języku angielskim - cudzoziemcy przyjmowani decyzją Rektora na zasadach odpłatności: 10500 zł / rok
Opłata za naukę w języku polskim - cudzoziemcy przyjmowani decyzją Rektora na zasadach odpłatności: 7000 / rok

Adresy i telefony

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
ul. H. Pobożnego 11
70-507 Szczecin
Tel. 91 48 09 686, 91 48 09 663, 91 48 09 631

Wynik kwalifikacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Akademii Morskiej.