Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Wydział: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Limity przyjęć: 22
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia (magisterskie)
Języki wykładowe: Polski

Terminy

28.01.2019 – 12.02.2019

Zasady kwalifikacji

Rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, która podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla danego kierunku studiów. Na studia zostają przyjęte – w ramach limitu miejsc – osoby, które uzyskały najlepsze oceny ukończenia studiów pierwszego stopnia i spełniły warunki formalne.

Kryteria formalne

Do przyjęcia na studia II stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie wymagane są ukończone studia I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku.

Informator dla kandydatów

na studia w roku akademickim 2018/2019 w Akademii Morskiej w Szczecinie,
pobierz plik (*pdf)

Warunki i tryb rekrutacji na studia 2018/2019

Warunki i tryb rekrutacji na studia 2018/2019
pobierz plik (*pdf)

Specjalność

  • Logistyka i Zarządzanie w Europejskim Systemie Transportowym (LiZwEST)

Opis studiów

Celem kształcenia jest uzyskanie przez absolwenta kwalifikacji umożliwiających pełnienie funkcji kierowniczych wyższego szczebla w przedsiębiorstwach transportowych, doradczych i projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw związanych z szeroko rozumianą gospodarką morską.

Ścieżka kariery

Ścieżka kariery

Wymagane dokumenty

  1. podanie o przyjęcie na studia,
  2. ankietę osobową,
  3. odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (w przypadku uzyskania dyplomu ukończenia studiów
    I stopnia za granicą, należy złożyć dokument jego uznania lub nostryfikacji w kraju),
  4. kserokopię suplementu,
  5. dwie fotografie papierowe o wymiarach 3,5cm x 4,5cm oraz w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce – REKRUTACJA), (fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę: bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz)
  6. dowód osobisty do wglądu,
  7. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Podanie o przyjęcie na studia
Ankieta osobowa
Zobowiązanie
Ankieta dla kandydatów na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie
Oświadczenie o wyborze przedmiotów

Opłaty

Opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł - wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie:

Bank Pekao SA VII O/Szczecin
16 1240 1864 1111 0000 2205 5615

 

Adresy i telefony

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
ul. H. Pobożnego 11
70-507 Szczecin
Tel. 91 48 09 686, 91 48 09 663, 91 48 09 631

Wynik kwalifikacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Akademii Morskiej.