Transport

Wydział: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Limity przyjęć:
Forma studiów:
Poziom studiów:
Języki wykładowe:

Terminy

rekrutacja od 06.05.2019 r. do 25.09.2019 r.

Zasady kwalifikacji

Rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, która podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla danego kierunku studiów. Na studia zostają przyjęte – w ramach limitu miejsc – osoby, które uzyskały najlepsze oceny ukończenia studiów pierwszego stopnia i spełniły warunki formalne.

Kryteria formalne

Do przyjęcia na studia II stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie wymagane są ukończone studia I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku.

Informator dla kandydatów

na studia w roku akademickim 2018/2019 w Akademii Morskiej w Szczecinie,
pobierz plik (*pdf)

na studia w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Morskiej w Szczecinie,
pobierz plik (*pdf)

Warunki i tryb rekrutacji na studia

Warunki i tryb rekrutacji na studia 2018/2019
pobierz plik (*pdf)

Warunki i tryb rekrutacji na studia 2019/2020
pobierz plik (*pdf)

Specjalność

 • Systemy Transportu Zintegrowanego (STZ)
 • Inteligentne Systemy Transportowe (IST)

Opis studiów

Celem kształcenia jest uzyskanie przez absolwenta kwalifikacji umożliwiających pełnienie funkcji kierowniczych wyższego szczebla w przedsiębiorstwach transportowych, doradczych i projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw związanych z szeroko rozumianą gospodarką morską.

Ścieżka kariery

Ścieżka kariery

Wymagane dokumenty

 1. podanie o przyjęcie na studia,
 2. ankietę osobową,
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (w przypadku uzyskania dyplomu ukończenia studiów
  I stopnia za granicą, należy złożyć dokument jego uznania lub nostryfikacji w kraju),
 4. kserokopię suplementu,
 5. dwie fotografie papierowe o wymiarach 3,5cm x 4,5cm oraz w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce – REKRUTACJA), (fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę: bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz)
 6. dowód osobisty do wglądu
 7. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Podanie o przyjęcie na studia
Ankieta osobowa
Zobowiązanie
Ankieta dla kandydatów na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie
Oświadczenie o wyborze przedmiotów

Opłaty

85 zł, wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie:

Bank Pekao SA VII O/Szczecin
16 1240 1864 1111 0000 2205 5615

 

Opłata roczna 3200 zł. Wniesiona na indywidualny numer subkonta.

Adresy i telefony

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
ul. H. Pobożnego 11
70-507 Szczecin
Tel. 91 48 09 6630

Wynik kwalifikacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Akademii Morskiej.