Budowa i eksploatacja maszyn

Wydział: Wydział Mechaniczny
Limity przyjęć: NN
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Trzeciego stopnia (doktoranckie)
Języki wykładowe: Polski

Składanie dokumentów – Dziekanat WM, cudzoziemcy: Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej rekrutacja od 18.06.2018 r. do 26.10.2018 r.

Zasady kwalifikacji

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla dyscypliny według liczby uzyskanych przez kandydata punktów.

Do odbywania studiów doktoranckich w Akademii Morskiej w Szczecinie może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny.

Kryteria formalne

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przyjmuje w wyniku konkursu.
Kryterium konkursowe w przypadku studiów doktoranckich stanowi:
1) OD - wynik ukończenia studiów, ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku wielu dyplomów, na dyplomie wskazanym przez kandydata),
2) RK - wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci na studia doktoranckie, będący cudzoziemcami, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie na podstawie odrębnych przepisów.
Wydziałowa komisja rekrutacyjna ds. studiów doktoranckich tworzy listę rankingową dla każdej dyscypliny naukowej, zgodnie z liczbą uzyskanych przez kandydata punktów rankingowych. Liczba punktów rankingowych (LPR) uzyskanych przez kandydata obliczana jest zgodnie z następującym wzorem: LPR = 0,50 OD + 0,50 RK

Decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie kandydatów cudzoziemców nieuprawnionych do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich podejmuje Rektor.
Dokumenty wystawione w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

Cudzoziemcy zobowiązani są do okazania dokumentów poświadczających ich znajomość języka angielskiego wymienionych w aktach prawnych obowiązujących na dzień ubiegania.

Informator dla kandydatów

na studia w roku akademickim 2018/2019 w Akademii Morskiej w Szczecinie,
pobierz plik (*pdf)

na studia w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Morskiej w Szczecinie,
pobierz plik (*pdf)

Warunki i tryb rekrutacji na studia

Warunki i tryb rekrutacji na studia 2018/2019
pobierz plik (*pdf)

Warunki i tryb rekrutacji na studia 2019/2020
pobierz plik (*pdf)

Specjalność

Nie dotyczy

Opis studiów

Studia doktoranckie prowadzone są w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn.

Celem kształcenia na studiach doktoranckich jest m.in. przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, uzupełnienie wiedzy ze studiów pierwszego i drugiego stopnia o najnowsze osiągnięcia z przedmiotów realizowanych na studiach, przygotowanie do napisania i obrony rozprawy doktorskiej, a także przygotowanie do uczestnictwa w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.

Celem kształcenia jest również zapewnienie doktorantom szerokich podstaw wiedzy w obszarze nauk technicznych, pozwalających na realizację kariery naukowej i zawodowej, jak i rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy z różnych obszarów nauk ekonomicznych, społecznych a nawet humanistycznych.

Uczestnicy studiów doktoranckich studiują według programu i planu studiów, badania naukowe prowadzą pod kierunkiem opiekunów naukowych (promotora lub promotora i promotora pomocniczego).

Zajęcia prowadzone są głównie przez samodzielnych pracowników naukowych AM.

Kierunki badań naukowych prowadzonych na Wydziale są ściśle związane z rozwojem dyscypliny naukowej budowa i eksploatacja maszyn. Absolwenci studiów doktoranckich, ze stopniem naukowym doktora, mogą znaleźć zatrudnienie jako pracownicy naukowi na uczelniach technicznych oraz w instytutach naukowo-badawczych związanych nie tylko z gospodarką morską.

Kandydaci na studia składają w wyznaczonym terminie w Dziekanacie WM: 

  • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie, 
  • wypełniony kwestionariusz osobowy, 
  • odpis dyplomu studiów wyższych, ukończonych nadaniem tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnego,
  • trzy fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm (fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę: bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz),
  • kserokopie 1 i 2 strony dowodu osobistego (w przypadku nieposiadania dowodu osobistego kserokopie stron paszportu z danymi osobowymi),
  • pisemna zgoda samodzielnego pracownika naukowego na podjęcie się opieki naukowej nad kandydatem,
  • deklaracja Dyrektora Instytutu/Kierownika Katedry o zapewnieniu obowiązkowych godzin zajęć dydaktycznych kandydata

Dodatkowe dokumenty (jeśli kandydat posiada):

  • wykaz dorobku naukowego,
kserokopie dokumentów potwierdzających: uzyskanie nagród w trakcie studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; odbyte staże naukowe, praktyki, udział w programach wymiany itp.; odbyte staże pracy na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów III stopnia

Opłaty wnoszone przez cudzoziemców przyjmowanych na studia III stopnia decyzją Rektora na zasadach odpłatności:
12000 złotych

Adresy i telefony

Dziekanat Wydziału Mechanicznego
Akademii Morskiej w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1–2
pok. 174 lub 175
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00
telefony: 91 48 09 512 (513, 380, 594)
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
Informacje dotyczące rekrutacji na studia zostaną
przesłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez kandydata w trakcie rekrutacji.

Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich służy odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja Rektora jest ostateczna.