Stać Cię na studia

Nasi studenci nie muszą obawiać się, że koszty utrzymania będą dla nich zbyt wysokie. Akademia Morska w Szczecinie ma atrakcyjny i dobrze funkcjonujący system pomocy socjalnej - zapewnia studentom wsparcie materialne i miejsce w akademiku.  Każdy student może się ubiegać o stypendia socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce lub w sporcie i inne. Poniżej prezentujemy ich wykaz. 

Stypendia socjalne – do 780 zł/ mies. 

Są one przyznawane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawą jego udzielenia jest wysokość średniego miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie studenta. Obecnie podstawa przyznania stypendium wynosi 780 zł netto. 

Stypendia socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki – 200-300 zł/ mies. Stanowią one dodatkową formę pomocy materialnej. Są one przyznawane studentom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, w której maksymalny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta wynosi do 780 zł. Przeznaczone są dla studentów mieszkających w domu studenckim lub w miejscu znajdującym się poza miejscem zameldowania. 

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych – 200-500 zł/mies. 

Są przeznaczone dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością. Kwota stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być podwyższona o 100%. 

Stypendia rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce - 400-1000 zł/ mies. 

Są one przyznawane od drugiego roku studiów studentom, którzy za poprzedni rok nauki uzyskali wysoką średnią arytmetyczną ocen. Stypendium to jest udzielane niezależnie od innych stypendiów. Stypendia rektora dla najlepszych studentów za wyniki w sporcie wynoszą 300-550 zł/ mies. Tego rodzaju stypendia mogą otrzymywać studenci, którzy osiągnęli w poprzednim roku studiów wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Dla studentów, którzy oprócz osiągnięć sportowych mają także wysoką średnią ocen, wysokość stypendium ulega powiększeniu o odpowiedni współczynnik. 

Stypendia ERASMUSA – średnio 300 EUR/ mies. 

Studenci II, III i IV roku studiów mogą wyjechać za granicę na półroczne stypendium. Warunkiem jest dobra znajomość języka w jakim prowadzone będą wykłady na uczelni docelowej oraz dobre wyniki w nauce. Obecnie studenci mogą wyjeżdżać do Niemiec, Słowenii, Hiszpanii, Łotwy, Holandii, Turcji, Finlandii, Bułgarii, Litwy i Belgii. 

Zapomogi – do 1200 zł jednorazowo 

Są one przyznawane studentom, który z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Do takich zdarzeń należy śmierć członka rodziny, narodziny dziecka, choroba, nieszczęśliwy wypadek itd. Są one przyznawane niezależnie od innych stypendiów.