Spis treści:

Do podjęcia studiów I stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie może być dopuszczona osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz spełnia warunki rekrutacji.

Na wszystkich wydziałach rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunki. Wybór specjalności dokonywany będzie w semestrze wskazanym przez dziekana. Dziekan określa i podaje do wiadomości studentów, które z oferowanych dla poszczególnych kierunków specjalności będą uruchomione w danym roku akademickim.

W celu odpowiedniego przygotowania oferty kształcenia, już w toku rekrutacji, kandydat wskazuje jedną lub dwie specjalności, w których chciałby się kształcić.
Kandydat na studia

Jak zostać studentem akademii?

1. Zarejestruj się

Poprzez stronę internetową uczelni wypełnij formularz rejestracyjny w zakładce REKRUTACJA. Pamiętaj o konieczności dodania fotografii w formie elektronicznej jako załącznika.

2. Złóż odpowiednie dokumenty

W wyznaczonym terminie złóż w dziekanacie lub w komisji rekrutacyjnej wydziału:

 • podanie o przyjęcie na studia i ankietę osobową (wydruk formularza rejestracyjnego),
 • świadectwo dojrzałości,
 • dwie fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz jedną w formie elektronicznej jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej uczelni w zakładce REKRUTACJA,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie:
  Bank Pekao SA VII O/Szczecin
  16 1240 1864 1111 0000 2205 5615,
 • kserokopie 1. i 2. strony dowodu osobistego (lub stron paszportu z danymi osobowymi),
 • kandydaci na kierunki nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika – morskie świadectwo zdrowia oraz książeczkę sanitarno-epidemiologiczną (kandydaci, którzy ich nie posiadają, będą kierowani na bezpłatne, obowiązkowe badania).

3. Spełnij dodatkowe warunki rekrutacji dla wybranych kierunków studiów

Dodatkowe warunki rekrutacji:

 • Badania lekarskie – bezpłatne i obowiązkowe dla kandydatów na kierunki „pływające”: nawigacja, mechanika i budowa maszyn, mechatronika.
 • Praktyka przygotowawcza – dla osób zakwalifikowanych na studia na kierunkach „pływających”.
 • Test językowy – dla kandydatów na studia w języku angielskim.

Pamiętaj – badania lekarskie trwają około 3 dni roboczych. Zaplanuj je odpowiednio w czasie, aby złożyć dokumenty w wymaganym terminie.Badania lekarskie

Kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadają morskiego świadectwa zdrowia, będą kierowani na nieodpłatne obowiązkowe badania lekarskie, w tym: badania laboratoryjne (morfologia, OB, poziom cukru, badanie moczu), prześwietlenie RTG, EKG, badania neurologiczne, laryngologiczne, okulistyczne2, stomatologiczne i internistyczne. Badania przeprowadzane będą w Przychodni Samodzielnego ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie (Al. Wojska Polskiego 97), w Przychodni Akademii Morskiej w Szczecinie (ul. Starzyńskiego 9) bądź innej wskazanej przez AM. Warunkiem przystąpienia do badań lekarskich jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej i złożenie dokumentów we właściwym dziekanacie.

Kandydaci po otrzymaniu skierowania z dziekanatu zgłaszają się na badania lekarskie w dniach od 18.06.2018 r. do 10.07.2018 r.

Kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadają książeczki sanitarno-epidemiologicznej, będą skierowani w trakcie praktyki przygotowawczej na nieodpłatne obowiązkowe badania.

Praktyka przygotowawcza

Kandydaci, zakwalifikowani na studia na kierunkach: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika po ogłoszeniu wyników rekrutacji przez wydziałową komisję rekrutacyjną, odbywają w okresie od sierpnia do września 2018 r. obowiązkowe szkolenia w ramach praktyki przygotowawczej (za wyjątkiem osób wskazanych przez właściwy dziekanat).

Nieobecność na praktyce przygotowawczej bez usprawiedliwienia powoduje skreślenie z listy studentów. Usprawiedliwienia lub zwolnienia z praktyki przygotowawczej dokonuje dziekan wydziału.

Terminy szkoleń dla poszczególnych grup kandydatów będą podane przy ogłoszeniu wyników rekrutacji. Szkolenia odbywają się w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie (OSRM), ul. Dębogórska 7/8.

Test językowy

W przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim kandydatów obowiązuje test z języka angielskiego. Z testu są zwolnieni kandydaci, którzy:

 • przedłożyli certyfikat – Cambridge First Certificate lub równoważny,
 • ukończyli szkołę średnią, w której językiem wykładowym był język angielski,
 • ukończyli inne studia prowadzone w języku angielskim,
 • zdali język angielski w trakcie egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym,
 • posiadają ocenę co najmniej dobrą uzyskaną na egzaminie końcowym z języka angielskiego w ramach studiów ukończonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz kandydaci, dla których język angielski jest językiem ojczystym.
Cudzoziemcy zobowiązani są do okazania dokumentów poświadczających ich znajomość języka angielskiego wymienionych w aktach prawnych obowiązujących na dzień ubiegania się o przyjęcie na studia.

 

Ważne terminy:

Rok akademicki 2017/2018

Studia niestacjonarne

Wydział Nawigacyjny
studia I i II stopnia – nawigacja:
 • rekrutacja do 15.12.2017 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 20.12.2017 r.
studia I i II stopnia – nawigacja w języku angielskim:
 • rekrutacja do 30.11.2017 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 20.12.2017 r.
Wydział Mechaniczny
studia I stopnia:
 • rekrutacja do 20.12.2017 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 14.01.2018 r.
studia II stopnia – mechanika i budowa maszyn:
 • rekrutacja do 28.02.2018 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 4.03.2018 r.
studia II stopnia – mechanika i budowa maszyn w języku angielskim:
 • rekrutacja do 30.11.2017 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 4.03.2018 r.
Studia stacjonarne

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Studia II stopnia – zarządzanie i inżynieria produkcji, transport, transport w języku angielskim
 • rekrutacja do 20.02.2018 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 22.06.2018 r.


Rok akademicki 2018/2019

Studia stacjonarne I stopnia w j. polskim

Składanie dokumentów - dziekanat właściwego wydziału, cudzoziemcy: Dział ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej

 • do 10.07.2018 r.
Badania lekarskie - Przychodnia Akademii Morskiej w Szczecinie. Badania trwają min. 3 dni.
 • od 18.06.2018 r. do 10.07.2018 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji
 • 13.07.2018 r.

 

Studia stacjonarne I stopnia w j. angielskim

Wydział Nawigacyjny
nawigacja w języku angielskim:

 • rekrutacja od 01.09.2017 r. do 10.07.2018 r.

 

Wydział Mechaniczny
mechanika i budowa maszyn w języku angielskim:

 • rekrutacja od 01.09.2017 r. do 10.07.2018 r.

 

Studia stacjonarne II stopnia w j. polskim

Wydział Nawigacyjny
nawigacja, geoinformatyka:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 10.07.2018 r.

 

Wydział Mechaniczny
mechanika i budowa maszyn:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 17.09.2018 r.

 

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
zarządzanie i inżynieria produkcji, transport:

 • rekrutacja od 28.01.2019 r. do 12.02.2019 r.

 

Studia stacjonarne II stopnia w j. angielskim

Wydział Nawigacyjny
nawigacja w języku angielskim, geoinformatyka w języku angielskim:

 • rekrutacja od 01.09.2017 r. do 10.07.2018 r.

 

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
transport w języku angielskim:

 • rekrutacja od 25.06.2018 r. do 12.02.2019 r.

 

Studia niestacjonarne I stopnia w j. polskim

Wydział Nawigacyjny
geodezja i kartografia, informatyka:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 21.09.2018 r.

nawigacja:
 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 14.12.2018 r.

 

Wydział Mechaniczny
mechanika i budowa maszyn, mechatronika:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 19.12.2018 r.

 

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
logistyka, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji:

 • rekrutacja od 25.06.2018 r. do 26.09.2018 r.

 

Studia niestacjonarne I stopnia w j. angielskim

Wydział Nawigacyjny
nawigacja w j. angielskim:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 30.11.2018 r.

 

Studia niestacjonarne II stopnia w j. polskim

Wydział Nawigacyjny
nawigacja:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 14.12.2018 r.

geoinformatyka:
 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 21.09.2018 r.

 

Wydział Mechaniczny
mechanika i budowa maszyn:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 28.02.2019 r.

 

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
transport, zarządzanie i inżynieria produkcji:

 • rekrutacja od 25.06.2018 r. do 26.09.2018 r.

 

Studia niestacjonarne II stopnia w j. angielskim

Wydział Nawigacyjny
nawigacja w j. angielskim:

 • rekrutacja od 18.06.2018 r. do 14.12.2018 r.

geoinformatyka w j. angielskim:
 • rekrutacja od 01.09.2017 r. do 21.09.2018 r.

 

Wydział Mechaniczny
mechanika i budowa maszyn w j. angielskim:

 • rekrutacja od 08.01.2018 r. do 30.11.2018 r.

 

Kryterium rekrutacyjne

Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów I stopnia są wyniki egzaminu maturalnego uzyskane przez kandydata w części pisemnej z następujących przedmiotów:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • język obcy nowożytny,
 • informatyka,
 • geografia,
 • język polski.
Wydziałowa komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla każdego kierunku studiów, zgodnie z liczbą uzyskanych przez kandydata punktów. Liczba punktów uzyskanych przez kandydata obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:

 

wzor-rekrutacja.eps

gdzie:
px, – liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, odpowiednio z:

 • pm – matematyki,
 • pjp – języka polskiego,
 • pjo – języka obcego,
rx, – liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, odpowiednio z:
 • rch – chemii,
 • rf – fizyki,
 • rg – geografii,
 • ri – informatyki,
 • rm – matematyki.
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub nie zdawał danego przed-miotu na określonym poziomie w odpowiednim miejscu we wzorze należy wstawić zero.

Jeżeli kandydat uzyskał świadectwo maturalne w systemie tzw. starej matury stopnie uzyskane na egzaminie maturalnym (w części pisemnej lub ustnej) przelicza się na punkty zgodnie z poniższą tabelą.

 

ocena

Liczba punktów

dopuszczający

30

dostateczny

73

dobry

115

Bardzo dobry

158

Celujący

200

Punkty te stanowią sumę uzyskaną z wyników egzaminu pisemnego w części obowiązkowej oraz egzaminu pisemnego z wybranych przedmiotów dodatkowych tzw. nowej matury – odpowiednie liczniki we wzorze. Jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, do określenia liczby punktów uzyskanych za ten przedmiot należy wziąć pod uwagę lepszy wynik.
Na studia zostają przyjęte – w ramach limitu miejsc na dany kierunek – osoby, które uzyskały najlepsze wyniki punktowe, spełniły wymagania formalne, zdrowotne i wymagania wynikające z dodatkowych form rekrutacji (jeżeli dotyczą). W przypadku, gdy na granicy limitu znajdują się kandydaci z jednakową liczbą punktów, na studia zostanie przyjęty każdy z nich.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia mogą deklarować również drugi kierunek studiów, prowadzony na tym samym wydziale. W przypadku nieprzyjęcia na dany kierunek z powodu braku wolnych miejsc kandydat uczestniczy w rekrutacji na drugi zadeklarowany kierunek.

 

Szczególne zasady przyjęć

Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia poza konkursem wyników egzaminu maturalnego, po spełnieniu wymagań formalnych i dodatkowych form rekrutacji.

Kierownicy pierwszych trzech najwyżej ocenionych prac w konkursie „Interaktywny produkt IT” przyjmowani są na kierunek studiów informatyka poza konkursem wyników egzaminu dojrzałości, po spełnieniu wymagań formalnych. Uprawnienie to przysługuje tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

Informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej: informatyka.am.szczecin.pl.


ZAKWATEROWANIE KANDYDATÓW PODCZAS REKRUTACJI

Rezerwacja miejsca w Studenckim Domu Marynarza „Korab” lub „Pasat” telefonicznie lub mailowo. Kontakt na stronie internetowej www.oa.am.szczecin.pl.

Kandydaci na studia podczas rekrutacji płacą 13,80 zł za dobę. Cena ta dotyczy: kandydatów na studia podczas rekrutacji , praktyk w OSRM, kursów j.polskiego itp.  

ZAKWATEROWANIE KANDYDATÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Kandydaci na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie mogą ubiegać się o przyznanie miejsca  w Studenckich Domach Marynarza „Korab” lub „Pasat”, zlokalizowanych przy ul. Starzyńskiego 8 i 9 w pobliżu budynków Akademii, niedaleko głównego węzła komunikacyjnego przy Placu Rodła. Ubiegając się o przyznanie miejsca należy złożyć wniosek o przyznanie miejsca w akademiku. Wnioski składa się elektronicznie za pomocą systemu informatycznego rejestrując się w systemie Wirtualny Akademik na stronie: http://akademik.am.szczecin.pl. Termin składania wniosków: od następnego dnia po ogłoszeniu wyników rekrutacji do 15 sierpnia roku kalendarzowego, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne.

 
 

Jak zostać studentem II stopnia?

1. Ukończ studia I stopnia

Do przyjęcia na studia II stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie wymagane są ukończone studia I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku  – tytuł inżyniera lub równorzędny.

2. Zarejestruj się

Poprzez stronę internetową uczelni wypełnij formu-larz rejestracyjny w zakładce REKRUTACJA. Pamiętaj o dodaniu fotografii w formie elektronicznej jako załącznika.

2. Złóż odpowiednie dokumenty

W wyznaczonym terminie (patrz „Ważne terminy”) złóż w dziekanacie wydziału:

 • podanie o przyjęcie na studia i ankietę osobową (wydruk formularza rejestracyjnego),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (w przypadku uzyskania dyplomu ukończenia studiów I stopnia za granicą należy złożyć dokument jego uznania lub nostryfikacji w kraju),
 • kserokopię suplementu,
 • dwie fotografie1 o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz jedną w formie elektronicznej jako załącznik pod-czas rejestracji na stronie internetowej uczelni
 • w zakładce REKRUTACJA,
 • kserokopie 1. i 2. strony dowodu osobistego (w przypadku braku dowodu osobistego – kserokopie stron paszportu z danymi osobowymi),
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie:
  Bank Pekao SA VII O/Szczecin
  16 1240 1864 1111 0000 2205 5615.

Kryteria rekrutacyjne na studia II stopnia

Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena ukończenia studiów I stopnia. Na jej podstawie tworzone są listy rankingowe dla każdego kierunku studiów. Na studia zostają przyjęte – w ramach limitu miejsc na dany kierunek – osoby, które uzyskały najlepsze oceny ukończenia studiów I stopnia i spełniły warunki formalne.
Limity miejsc określa Senat Akademii Morskiej w Szczecinie. W przypadku gdy na granicy limitu znajdują się kandydaci z taką samą oceną, w następnej kolejności bierze się pod uwagę ocenę z egzaminu dyplomowego. W przypadku gdy na granicy limitu ponownie znajdują się kandydaci z jednakową liczbą punktów, na studia zostanie przyjęty każdy z nich.

W przypadku studiów stacjonarnych II stopnia prowadzonych w języku angielskim kandydatów posiadających obywatelstwo polskie obowiązuje test z języka angielskiego (patrz „test językowy”).

Wyniki rekrutacji kandydaci mogą sprawdzić poprzez stronę internetową uczelni w zakładce REKRUTACJA. O wynikach rekrutacji zostaną także powiadomieni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w trakcie rekrutacji.
Cudzoziemcy uzyskają wszelkie informacje w Dziale ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej.

Płatności i organizacja studiów niestacjonarnych

Studia niestacjonarne są odpłatne. Wysokość opłaty za studia jest określona zarządzeniem rektora Akademii Morskiej w Szczecinie. Pierwszą część należności za I rok studiów należy wnieść w wysokości minimum 50% stawki rocznej. Istnieje możliwość rozłożenia na raty pozostałej kwoty. Wpłaty dokonuje się na indywidualne subkonto w terminach podanych w umowie po przyjęciu na studia.

Sesja zjazdowa na kierunkach nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika trwa 10 tygodni, w okresie od stycznia do marca – studia I stopnia i od marca do czerwca – studia II stopnia.
Sesje zjazdowe kierunków: geodezja i kartografia, informatyka, geoinformatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka oraz transport organizowane są w weekendy. Terminy sesji zjazdowych zostaną podane na stronie internetowej w zakładce STU-DENCI – PLANY ZAJĘĆ.

Warunkiem ukończenia studiów niestacjonarnych jest odbycie programowej praktyki morskiej na kierunkach: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika. Wymagane praktyki realizowane pod nadzorem uczelni student organizuje we własnym zakresie.

Wyniki rekrutacji na studia

Rekrutację na studia przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne, które podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia. W przypadku rekrutacji na studia prowadzone wspólnie z innymi uczelniami skład wydziałowej komisji rekrutacyjnej może być rozszerzony o osoby wskazane przez uczelnie partnerskie.

Informacje dotyczące rekrutacji na studiazostaną podane na tablicy ogłoszeń dziekanatów poszczególnych wydziałów. Będą także dostępne na stronie internetowej uczelni w zakładce REKRUTACJA.
Wyniki rekrutacji kandydaci mogą sprawdzić poprzez stronę internetową uczelni w zakładce REKRUTACJA, wprowadzając PESEL. Będą również powiadamiani listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez kandydata w trakcie rekrutacji.

Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. 
Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.

NFORMATOR DLA KANDYDATÓW
na studia w roku akademickim 2018/2019 w Akademii Morskiej w Szczecinie,

pobierz plik (*pdf)
NFORMATOR DLA KANDYDATÓW
na studia w roku akademickim 2017/2018 w Akademii Morskiej w Szczecinie,

pobierz plik (*pdf)

Warunki i tryb rekrutacji

pobierz plik (*pdf)
WARUNKI I TRYB REKRUTACJI
na studia w roku akademickim 2016/2017 w Akademii Morskiej w Szczecinie,pobierz plik (*pdf)

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW
na studia w roku akademickim 2016/2017 w Akademii Morskiej w Szczecinie,


pobierz plik (*pdf)
WARUNKI I TRYB REKRUTACJI
na studia w roku akademickim 2015/2016 w Akademii Morskiej w Szczecinie,pobierz plik (*pdf)

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW
na studia w roku akademickim 2015/2016 w Akademii Morskiej w Szczecinie,


pobierz plik (*pdf)
WARUNKI I TRYB REKRUTACJI
na studia w roku akademickim 2014/2015 w Akademii Morskiej w Szczecinie,pobierz plik (*pdf)
INFORMATOR DLA KANDYDATÓW

na studia w roku akademickim 2013/2014 w Akademii Morskiej w Szczecinie,


pobierz plik (*pdf)

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI
na studia w roku akademickim 2013/2014 w Akademii Morskiej w Szczecinie,pobierz plik (*pdf)

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI 
na studia doktoranckie w dyscyplinach „geodezja i kartografia” oraz „transport” w roku akademickim 2013/2014 w Akademii Morskiej w Szczecinie 
studia-doktoranckie.am.szczecin.pl/rekrutacja

pobierz plik (*pdf) 
www.migrant.info.pl


Pobierz plik (*pdf)