Spis treści:

Do podjęcia studiów I stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie może być dopuszczona osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz spełnia warunki rekrutacji.

Na wszystkich wydziałach rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunki. Wybór specjalności dokonywany będzie w semestrze wskazanym przez dziekana. Dziekan określa i podaje do wiadomości studentów, które z oferowanych dla poszczególnych kierunków specjalności będą uruchomione w danym roku akademickim.

W celu odpowiedniego przygotowania oferty kształcenia, już w toku rekrutacji, kandydat wskazuje jedną lub dwie specjalności, w których chciałby się kształcić.
Kandydat na studia

Wymagane dokumenty na studia I stopnia

Wymagane dokumenty na studia I stopnia

Kandydaci na studia I stopnia składają w wyznaczonym terminie w dziekanatach wydziałów:
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • ankietę osobową,
 • świadectwo dojrzałości,
 • 4 zdjęcia o wymiarach 3,5cm x 4,5cm oraz w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce – REKRUTACJA),
 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 85 zł, (wpłaty można dokonać na konto Akademii Morskiej w Szczecinie Bank Pekao S.A. VII O/Szczecin 16124018641111000022055615 lub w kasie Uczelni),
 • kserokopie 1 i 2 strony dowodu osobistego ,kandydaci na kierunki nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika – morskie świadectwo zdrowia oraz książeczkę sanitarno-epidemiologiczną (kandydaci, którzy ich nie posiadają, będą kierowani na bezpłatne, obowiązkowe badania).
Ponadto kandydaci dokonują rejestracji poprzez stronę internetową uczelni – formularz rejestracyjny w zakładce REKRUTACJA.

Badania lekarskie

Kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadają morskiego świadectwa zdrowia, będą skierowani w trakcie postępowania rekrutacyjnego na nieodpłatne obowiązkowe badania lekarskie, w tym: badania laboratoryjne (morfologia, OB, poziom cukru, retikulocyty, kreatynina, GGTP, alat, badanie moczu, można mieć własne – są ważne przez 1 miesiąc), prześwietlenie RTG, EKG, badania neurologiczne, laryngologiczne, okulistyczne, stomatologiczne i internistyczne. Badania przeprowadzane będą w Przychodni Samodzielnego ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie (Al. Wojska Polskiego 97) oraz w Przychodni Akademii Morskiej w Szczecinie (ul. Starzyńskiego 9). Warunkiem przystąpienia do badań lekarskich jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej i złożenie dokumentów we właściwym dziekanacie.
Kandydaci po otrzymaniu skierowania z dziekanatu zgłaszają się na badania lekarskie w dniach od 12.06.2017 r. do 12.07.2017 r. Badania trwają minimum 2 dni.

Kandydaci na kierunki: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika, którzy nie posiadają książeczki sanitarno-epidemiologicznej będą skierowani w trakcie praktyki przygotowawczej na nieodpłatne obowiązkowe badania.

Praktyka przygotowawcza

Kandydaci zakwalifikowani na studia na kierunkach: nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika po ogłoszeniu wyników rekrutacji przez wydziałową komisję rekrutacyjną, odbywają w okresie od sierpnia do września 2017 r. obowiązkowe szkolenia w ramach praktyki przygotowawczej. Nieobecność na praktyce przygotowawczej bez usprawiedliwienia powoduje skreślenie z listy studentów. Usprawiedliwienia lub zwolnienia z praktyki przygotowawczej dokonuje dziekan wydziału.
Terminy szkoleń dla poszczególnych grup kandydatów będą podane przy ogłoszeniu wyników rekrutacji. Szkolenia odbywają się w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie (OSRM), ul. Dębogórska 7/8.

Ważne terminy:

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

 • składanie dokumentów: do 12.07.2017 r.
 • badania lekarskie: od 12.06.2017 – 12.07.2017 r. (badania trwają min. 2 dni)
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 14.07.2017 r.

Studia I stopnia w języku angielskim

Wydział Nawigacyjny
nawigacja w języku angielskim (dla cudzoziemców)

 • rekrutacja od 01.09.2016 r. do 31.05.2017 r.
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 14.07.2017 r.
 • nawigacja w języku angielskim (dla absolwentów szkół średnich w RP):
  • rekrutacja do 12.07.2017 r.
  • ogłoszenie wyników rekrutacji: 14.07.2017 r.
  Wydział Mechaniczny
  mechanika i budowa maszyn w języku angielskim (dla cudzoziemców):
  • rekrutacja do 31.05.2017 r.
  • ogłoszenie wyników rekrutacji: 14.07.2017 r.
  mechanika i budowa maszyn w języku angielskim (dla absolwentów szkół średnich w RP):
  • rekrutacja do 12.07.2017 r.
  • ogłoszenie wyników rekrutacji: 14.07.2017 r.

  STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

  Wydział Nawigacyjny
  nawigacja

  • rekrutacja do 22.09.2017 r.
  • ogłoszenie wyników rekrutacji: 22.09.2017 r.
  nawigacja w języku angielskim (dla cudzoziemców)
  • rekrutacja do 31.05.2017 r.
  • ogłoszenie wyników rekrutacji: 14.07.2017 r.
  nawigacja w języku angielskim (dla absolwentów szkół wyższych w RP):
  • rekrutacja do 12.07.2017 r.
  • ogłoszenie wyników rekrutacji: 14.07.2017 r.

  Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
  zarządzanie i inżynieria produkcji, transport, transport w języku angielskim

  • rekrutacja do 20.02.2018 r.
  • ogłoszenie wyników rekrutacji: 22.06.2018 r.

  STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA

  Wydział Nawigacyjny
  studia I stopnia – geodezja i kartografia, informatyka:

  • rekrutacja do 22.09.2017 r.
  • głoszenie wyników rekrutacji: 22.09.2017 r.
  studia I i II stopnia – nawigacja:
  • rekrutacja do 15.12.2017 r.
  • ogłoszenie wyników rekrutacji: 20.12.2017 r.
  studia I i II stopnia – nawigacja w języku angielskim:
  • rekrutacja do 30.11.2017 r.
  • ogłoszenie wyników rekrutacji: 20.12.2017 r.

  Wydział Mechaniczny
  studia I stopnia:

  • rekrutacja do 20.12.2017 r.
  • ogłoszenie wyników rekrutacji: 14.01.2018 r.
  studia II stopnia – mechanika i budowa maszyn:
  • rekrutacja do 28.02.2018 r.
  • ogłoszenie wyników rekrutacji: 4.03.2018 r.
  studia II stopnia – mechanika i budowa maszyn
  w języku angielskim:
  • rekrutacja do 30.11.2017 r.
  • ogłoszenie wyników rekrutacji: 4.03.2018 r.

  Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
  studia I i II stopnia:

  • rekrutacja do 26.09.2017 r.
  • ogłoszenie wyników rekrutacji: 28.09.2017 r.

  Kryterium rekrutacyjne

  Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów I stopnia są wyniki egzaminu maturalnego uzyskane przez kandydata w części pisemnej z następujących przedmiotów:

  • matematyka,
  • fizyka,
  • chemia,
  • język obcy nowożytny,
  • informatyka,
  • geografia,
  • język polski.
  Wydziałowa komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla każdego kierunku studiów, zgodnie z liczbą uzyskanych przez kandydata punktów. Liczba punktów uzyskanych przez kandydata obliczana jest zgodnie z następującym wzorem:

  wzor-rekrutacja.eps

  gdzie:
  px, – liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym, odpowiednio z:

  • pm – matematyki,
  • pjp – języka polskiego,
  • pjo – języka obcego,
  rx, – liczba punktów procentowych uzyskanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, odpowiednio z:
  • rch – chemii,
  • rf – fizyki,
  • rg – geografii,
  • ri – informatyki,
  • rm – matematyki.
  Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub nie zdawał danego przed-miotu na określonym poziomie w odpowiednim miejscu we wzorze należy wstawić zero.

  Jeżeli kandydat uzyskał świadectwo maturalne w systemie tzw. starej matury stopnie uzyskane na egzaminie maturalnym (w części pisemnej lub ustnej) przelicza się na punkty zgodnie z poniższą tabelą.

  ocena

  Liczba punktów

  dopuszczający

  30

  dostateczny

  73

  dobry

  115

  Bardzo dobry

  158

  Celujący

  200

  Punkty te stanowią sumę uzyskaną z wyników egzaminu pisemnego w części obowiązkowej oraz egzaminu pisemnego z wybranych przedmiotów dodatkowych tzw. nowej matury – odpowiednie liczniki we wzorze. Jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot zarówno w części ustnej, jak i pisemnej, do określenia liczby punktów uzyskanych za ten przedmiot należy wziąć pod uwagę lepszy wynik.
  Na studia zostają przyjęte – w ramach limitu miejsc na dany kierunek – osoby, które uzyskały najlepsze wyniki punktowe, spełniły wymagania formalne, zdrowotne i wymagania wynikające z dodatkowych form rekrutacji (jeżeli dotyczą). W przypadku, gdy na granicy limitu znajdują się kandydaci z jednakową liczbą punktów, na studia zostanie przyjęty każdy z nich.

  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia mogą deklarować również drugi kierunek studiów, prowadzony na tym samym wydziale. W przypadku nieprzyjęcia na dany kierunek z powodu braku wolnych miejsc kandydat uczestniczy w rekrutacji na drugi zadeklarowany kierunek.

   

  Szczególne zasady przyjęć

  Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są na studia poza konkursem wyników egzaminu maturalnego, po spełnieniu wymagań formalnych i dodatkowych form rekrutacji.
  Kierownicy pierwszych trzech najwyżej ocenionych prac w konkursie "Interaktywny produkt IT" przyjmowani są na kierunek studiów informatyka poza konkursem wyników egzaminu dojrzałości, po spełnieniu wymagań formalnych. Uprawnienie to przysługuje tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

  Opłaty za studia

  Studia niestacjonarne są odpłatne. Wysokość opłaty za studia jest określona zarządzeniem rektora Akademii Morskiej w Szczecinie. Pierwszą część należności za I rok studiów należy wnieść w wysokości minimum 50% stawki rocznej. Istnieje możliwość rozłożenia na raty pozostałej kwoty. Wpłaty dokonuje się na indywidualne subkonto, w terminach podanych w umowie po przyjęciu na studia.

  Sesja zjazdowa na kierunkach nawigacja, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika trwa 10 tygodni, w okresie od stycznia do marca – studia I stopnia i od marca do maja – studia II stopnia. Sesje zjazdowe kierunków: geodezja i kartografia, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka oraz transport organizowane są co dwa tygodnie. Terminy sesji zjazdowych zostaną podane na stronie internetowej w zakładce STUDENCI – PLANY ZAJĘĆ.


  ZAKWATEROWANIE KANDYDATÓW PODCZAS REKRUTACJI

  Rezerwacja miejsca w Studenckim Domu Marynarza „Korab” lub „Pasat” telefonicznie lub mailowo. Kontakt na stronie internetowej www.oa.am.szczecin.pl.

  Kandydaci na studia podczas rekrutacji płacą 13,80 zł za dobę. Cena ta dotyczy: kandydatów na studia podczas rekrutacji , praktyk w OSRM, kursów j.polskiego itp.  

  ZAKWATEROWANIE KANDYDATÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

  Kandydaci na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie mogą ubiegać się o przyznanie miejsca  w Studenckich Domach Marynarza „Korab” lub „Pasat”, zlokalizowanych przy ul. Starzyńskiego 8 i 9 w pobliżu budynków Akademii, niedaleko głównego węzła komunikacyjnego przy Placu Rodła. Ubiegając się o przyznanie miejsca należy złożyć wniosek o przyznanie miejsca w akademiku. Wnioski składa się elektronicznie za pomocą systemu informatycznego rejestrując się w systemie Wirtualny Akademik na stronie: http://akademik.am.szczecin.pl. Termin składania wniosków: od następnego dnia po ogłoszeniu wyników rekrutacji do 15 sierpnia roku kalendarzowego, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne.

   
   

Do podjęcia studiów II stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie może być dopuszczona osoba, która ma ukończone studia I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku oraz spełnia warunki rekrutacji.

Wymagane dokumenty na studia II stopnia

Kandydaci na studia II stopnia składają w wyznaczonym terminie w dziekanatach wydziałów:
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • ankietę osobową,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (w przypadku uzyskania dyplomu ukończenia studiów I stopnia za granicą, należy złożyć dokument jego uznania lub nostryfikacji w kraju),
 • trzy fotografie papierowe o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm oraz jedną w formie elektronicznej jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej uczelni w zakładce REKRUTACJA,
 • kserokopie 1. i 2. strony dowodu osobistego (w przypadku braku dowodu osobistego – kserokopie stron paszportu z danymi osobowymi),
 • dowód wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości określonej zarządzeniem rektora AM w Szczecinie – wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: Bank Pekao SA VII O/Szczecin 16124018641111000022055615.

Ponadto kandydaci dokonują rejestracji poprzez stronę internetową uczelni – formularz rejestracyjny w zakładce REKRUTACJA.

Kryteria rekrutacyjne na studia II stopnia

Kryterium rekrutacyjnym w przypadku studiów II stopnia jest ocena ukończenia studiów I stopnia. Wydziałowa komisja rekrutacyjna tworzy listę rankingową dla każdego kierunku studiów. Na studia zostają przyjęte – w ramach limitu miejsc na dany kierunek – osoby, które uzyskały najlepsze oceny ukończenia studiów I stopnia i spełniły warunki formalne.

Limity miejsc określa Senat Akademii Morskiej w Szczecinie. W przypadku, gdy na granicy limitu znajdują się kandydaci z taką samą oceną, w następnej kolejności bierze się pod uwagę ocenę z egzaminu dyplomowego. W przypadku, gdy na granicy limitu ponownie znajdują się kandydaci z jednakową liczbą punktów, na studia zostanie przyjęty każdy z nich. Zasady uzupełniania listy kandydatów przyjętych na studia w przypadku skreśleń bądź rezygnacji ze studiów po ogłoszeniu wyników rekrutacji, określają wydziałowe komisje rekrutacyjne.

W przypadku studiów stacjonarnych II stopnia prowadzonych w języku angielskim kandydatów posiadających obywatelstwo polskie obowiązuje test z języka angielskiego. Z testu są zwolnieni kandydaci którzy:

 • przedłożyli certyfikat – Cambridge First Certificate lub równoważny,
 • ukończyli szkołę średnią, w której językiem wykładowym był język angielski,
 • ukończyli inne studia prowadzone w języku angielskim,
 • zdawali język angielski w trakcie egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym,
 • posiadają ocenę, co najmniej dobrą uzyskaną na egzaminie końcowym z języka angielskiego w ramach studiów ukończonych na terytorium Rzeczy-pospolitej Polskiej,
oraz kandydaci, dla których język angielski jest językiem ojczystym.

Cudzoziemcy zobowiązani są do okazania dokumentów poświadczających ich znajomość języka angielskiego, wymienionych w aktach prawnych obowiązujących na dzień ubiegania się o przyjęcie na studia.

Wyniki rekrutacji kandydaci mogą sprawdzić poprzez stronę internetową uczelni w zakładce – REKRUTACJA. O wynikach rekrutacji kandydaci będą także powiadamiani listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w trakcie rekrutacji.


Wyniki rekrutacji na studia

Rekrutację na studia przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne, które podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia. W przypadku rekrutacji na studia prowadzone wspólnie z innymi uczelniami skład wydziałowej komisji rekrutacyjnej może być rozszerzony o osoby wskazane przez uczelnie partnerskie.

Informacje dotyczące rekrutacji na studiazostaną podane na tablicy ogłoszeń dziekanatów poszczególnych wydziałów. Będą także dostępne na stronie internetowej uczelni w zakładce REKRUTACJA.
Wyniki rekrutacji kandydaci mogą sprawdzić poprzez stronę internetową uczelni w zakładce REKRUTACJA, wprowadzając PESEL. Będą również powiadamiani listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez kandydata w trakcie rekrutacji.

Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. 
Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.

NFORMATOR DLA KANDYDATÓW
na studia w roku akademickim 2017/2018 w Akademii Morskiej w Szczecinie,

pobierz plik (*pdf)

Warunki i tryb rekrutacji

pobierz plik (*pdf)
WARUNKI I TRYB REKRUTACJI
na studia w roku akademickim 2016/2017 w Akademii Morskiej w Szczecinie,pobierz plik (*pdf)

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW
na studia w roku akademickim 2016/2017 w Akademii Morskiej w Szczecinie,


pobierz plik (*pdf)
WARUNKI I TRYB REKRUTACJI
na studia w roku akademickim 2015/2016 w Akademii Morskiej w Szczecinie,pobierz plik (*pdf)

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW
na studia w roku akademickim 2015/2016 w Akademii Morskiej w Szczecinie,


pobierz plik (*pdf)
WARUNKI I TRYB REKRUTACJI
na studia w roku akademickim 2014/2015 w Akademii Morskiej w Szczecinie,pobierz plik (*pdf)
INFORMATOR DLA KANDYDATÓW

na studia w roku akademickim 2013/2014 w Akademii Morskiej w Szczecinie,


pobierz plik (*pdf)

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI
na studia w roku akademickim 2013/2014 w Akademii Morskiej w Szczecinie,pobierz plik (*pdf)

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI 
na studia doktoranckie w dyscyplinach „geodezja i kartografia” oraz „transport” w roku akademickim 2013/2014 w Akademii Morskiej w Szczecinie 
studia-doktoranckie.am.szczecin.pl/rekrutacja

pobierz plik (*pdf) 
www.migrant.info.pl


Pobierz plik (*pdf)