Transport

Logo Wiet
Wydział: Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Forma studiów: Stacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia (magisterskie)
Języki wykładowe: Polski, Angielski

Terminy

nabór od 12.02.2020 r. do 19.02.2020 r.

W przypadku studiów II stopnia prowadzonych w języku angielskim, kandydatów posiadających obywatelstwo polskie obowiązuje test z języka angielskiego. Z testu są zwolnieni kandydaci:

 • dla których język angielski jest językiem ojczystym,
 • którzy przedłożyli certyfikat - Cambridge First Certificate lub równoważny,
 • którzy ukończyli szkołę średnią, w której językiem wykładowym był język angielski,
 • którzy ukończyli inne studia prowadzone w języku angielskim,
 • którzy zdawali język angielski w trakcie egzaminu dojrzałości na poziomie rozszerzonym,
 • którzy posiadają ocenę, co najmniej dobrą uzyskaną na egzaminie końcowym z języka angielskiego ramach studiów ukończonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kryteria formalne

Do przyjęcia na studia II stopnia w Akademii Morskiej w Szczecinie wymagane są ukończone studia I stopnia na danym lub pokrewnym kierunku.

Informator dla kandydatów

na studia w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Morskiej w Szczecinie,
pobierz plik (*pdf)

Warunki i tryb rekrutacji na studia

Warunki i tryb rekrutacji na studia 2019/2020
pobierz plik (*pdf)

Specjalność

 • Systemy Transportu Zintegrowanego (STZ)
 • Inteligentne Systemy Transportowe (IST)
 • Inteligent Transportation Systems (ITS)
 • Inland Shipping Managment (ISM)

Opis studiów

Celem kształcenia jest uzyskanie przez absolwenta kwalifikacji umożliwiających pełnienie funkcji kierowniczych wyższego szczebla w przedsiębiorstwach transportowych, doradczych i projektowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw związanych z szeroko rozumianą gospodarką morską.

Ścieżka kariery

Ścieżka kariery

Wymagane dokumenty

 1. podanie o przyjęcie na studia,
 2. ankietę osobową,
 3. poświadczoną przez uczelnie kopię dyplomu ukończenia studiów (w przypadku uzyskania dyplomu ukończenia studiów za granicą, musi on uprawniać kandydata do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia w kraju, w którym dyplom został wydany1. Kandydat zobowiązany jest złożyć oryginał dyplomu opatrzony apostille lub zalegalizowany przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej).,
 4. dwie fotografie papierowe o wymiarach 3,5cm x 4,5cm oraz w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce – REKRUTACJA), (fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę: bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz)
 5. dowód osobisty do wglądu,
 6. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

1 - O przyjęcie na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów za granicą w rozumieniu art. 326 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r.

Dokumenty do pobrania

Podanie o przyjęcie na studia
Ankieta osobowa
Zobowiązanie
Ankieta dla kandydatów na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie
Oświadczenie o wyborze przedmiotów
Klauzula informacyjna RODO
The information clause GDPR

Opłaty

 1. 85 zł opłata rekrutacyjna wniesiona w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: Bank Pekao SA VII O/ Szczecin
  16 1240 1864 1111 0000 2205 5615 
 2. Opłata za naukę:
  Opłata za naukę w języku polskim
  • obywatele polscy – 0 zł
  • cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej na zasadach odpłatności - 7 000 zł/rok
  • cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Unia Europejska, Karta Polaka, Karta Stałego Pobytu, decyzja Konsula RP o polskim pochodzeniu, uchodźcy, Karta Pobytu Czasowego – łączenie rodzin, posiadacze certyfikatu PKPZJPjO  na poziomie min. C1, małżonek, dziecko lub rodzic obywatela RP mieszkający w Polsce) - 0 zł
  Opłata za naukę w języku angielskim
  • obywatele polscy – 2 100 zł / rok
  • cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Unia Europejska, Karta Polaka, Karta Stałego Pobytu, decyzja Konsula RP o polskim pochodzeniu, uchodźcy, Karta Pobytu Czasowego – łączenie rodzin, posiadacze certyfikatu PKPZJPjO  na poziomie min. C1, małżonek, dziecko lub rodzic obywatela RP mieszkający w Polsce) – 2 100 zł / rok
  • cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej na zasadach odpłatności – 10 500 zł/rok

Adresy i telefony

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
ul. H. Pobożnego 11
70-507 Szczecin
Tel. 91 48 09 686, 91 48 09 663, 91 48 09 631

Wynik kwalifikacji

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Akademii Morskiej.