Mechanika i budowa maszyn

Logo Mechaniczny
Wydział: Wydział Mechaniczny
Forma studiów: Niestacjonarne
Poziom studiów: Drugiego stopnia (magisterskie)
Języki wykładowe: Polski

rekrutacja od 06.05.2019 r. do 28.02.2020 r.

Informator dla kandydatów

na studia w roku akademickim 2019/2020 w Akademii Morskiej w Szczecinie,
pobierz plik (*pdf)

Warunki i tryb rekrutacji na studia

Warunki i tryb rekrutacji na studia 2019/2020
pobierz plik (*pdf)

Specjalność

Budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych

Opis studiów

Program studiów

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

studia 2-letnie (2 sesje zjazdowe), specjalność:

 • budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE)

Absolwenci posiadają kwalifikacje do:

 1. wykonywania prac projektowo-konstrukcyjnych systemów energetycznych morskich i lądowych,
 2. prowadzenia prac naukowo-badawczych w obszarze systemów energetycznych morskich i lądowych,
 3. zarządzania eksploatacją i remontami okrętowych i lądowych systemów energetycznych,
 4. podejmowania twórczych inicjatyw i decyzji,
 5. pracy zespołowej w środowisku międzynarodowym,
 6. rozwijania technologii proekologicznych,
 7. kierowania zespołami ludzkimi i twórczego rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego.

Absolwenci przygotowani są do pracy w:

 1. zakładach przemysłowych sektora maszynowego morskiego i lądowego,
 2. biurach projektowo-konstrukcyjnych sektora gospodarki morskiej,
 3. ośrodkach badawczo-rozwojowych przemysłu maszynowego okrętowego i lądowego,
 4. przedsiębiorstwach doradczo-konstrukcyjnych przemysłu maszynowego okrętowego i lądowego,
 5. instytucjach klasyfikacyjnych okrętownictwa,
 6. administracji morskiej,
 7. służb technicznych armatorów i przedsiębiorstw.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje drugiego stopnia, otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera i jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Ścieżka kariery

Ścieżka kariery

Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia składają w wyznaczonym terminie w Dziekanacie WM: 

 • podanie o przyjęcie na studia,
 • ankietę osobową,
 • poświadczoną przez uczelnie kopię dyplomu ukończenia studiów (w przypadku uzyskania dyplomu ukończenia studiów za granicą, musi on uprawniać kandydata do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia w kraju, w którym dyplom został wydany1. Kandydat zobowiązany jest złożyć oryginał dyplomu opatrzony apostille lub zalegalizowany przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej).
 • kserokopię suplementu,
 • dwie fotografie papierowe o wymiarach 3,5cm x 4,5cm2 oraz w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce – REKRUTACJA),
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • dowód osobisty do wglądu,

1 - O przyjęcie na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów za granicą w rozumieniu art. 326 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r.

Dokumenty do pobrania

Podanie o przyjęcie na studia
Ankieta osobowa
Zobowiązanie
Ankieta dla kandydatów na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie
Oświadczenie o wyborze przedmiotów
Klauzula informacyjna RODO
The information clause GDPR

Opłaty

Opłata za naukę:
 • obywatele polscy - 2 950 zł/rok
 • cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Unia Europejska, Karta Polaka, Karta Stałego Pobytu, decyzja Konsula RP o polskim pochodzeniu, uchodźcy, Karta Pobytu Czasowego – łączenie rodzin, posiadacze certyfikatu PKPZJPjO  na poziomie min. C1, małżonek, dziecko lub rodzic obywatela RP mieszkający w Polsce) – 2 950 zł/rok
 • cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej na zasadach odpłatności - 8 000 zł/rok

Adresy i telefony

Dziekanat Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie

ul. Willowa 2
pok. 103

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00

telefony: 91 48 09 512, 91 48 09 380
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wynik kwalifikacji

Rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Informacje dotyczące rekrutacji na studia zostaną podane na tablicy ogłoszeń dziekanatów poszczególnych wydziałów.
Wyniki rekrutacji kandydaci mogą sprawdzić poprzez stronę internetową uczelni w zakładce REKRUTACJA, wprowadzając PESEL. Będą również powiadamiani listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez kandydata w trakcie rekrutacji.

Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.
Cudzoziemcy uzyskują ww. informacje w Dziale ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej.