Kierunek

inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe

Wydział Mechaniczny
Wydział: Wydział Mechaniczny
Typ studiów: studia I stopnia
Język: polski,
Czas trwania: 3,5 roku - 7 semestrów
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: inżynier
Terminy: rekrutacja trwa od 19.05.2021 r. do 16.07.2021 r.

rekrutacja trwa od 19.05.2021 do 16.07.2021

Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 21/22 w Akademii Morskiej w Szczecinie
Warunki i tryb rekrutacji na studia 21/22_1
Warunki i tryb rekrutacji na studia 21/22_2
Warunki i tryb rekrutacji na studia 21/22_3

Specjalność

Eksploatacja Siłowni Wiatrowych - ESW

Diagnostyka Systemów Przemysłowych - DSP

Opis

Podczas studiów studenci zdobywają szeroki pakiet wiedzy z zakresu inżynierii mechanicznej, mechatroniki i innych powiązanych dziedzin. Pozwala to na elastyczne dokonywanie wyboru przyszłej ścieżki kariery zawodowej. Absolwenci mają wiedzę i umiejętności pozwalającą na płynne poruszanie się w kilku dziedzinach inżynieryjnych i mogą starać się o pracę w sektorze przedsiębiorstw komercyjnych oraz organów administracji publicznej, których działalność związana jest z szeroko pojętą inżynierią przemysłową oraz technologiami offshore, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki maszyn. Celem kształcenia jest również rozwijanie umiejętności projektowania i eksploatacji systemów przemysłowych oraz biegle poruszanie się w dynamicznie rozwijającym się sektorze morskich elektrowni wiatrowych i innych odnawialnych źródeł energii (OZE) poprzez skuteczne łączenie zawodowej wiedzy teoretycznej z praktyką.

Argumenty

Absolwenci kierunku inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe mają niezbędną wiedzę i umiejętności z przedmiotów ścisłych, technicznych oraz przyrodniczych.  Ponadto, wykazują się umiejętnościami rozumienia problemów mechaniczno-energetycznych i wyodrębniania w nich istotnych zagadnień, z uwzględnieniem aspektów technicznych i prawnych; potrafią rozwiązywać zaawansowane problemy identyfikacji stanu technicznego urządzeń, rozwiązywać problemy z zakresu eksploatacji i diagnozowania maszyn.

Do pakietu wiedzy uzyskanej podczas studiów należy także znajomość zagadnień z zakresu ochrony środowiska w systemach energetycznych, podstawy ekonomii i zarządzania. Absolwenci potrafią także stosować zdobytą wiedzę w praktyce. Sprawnie wykorzystują techniki informatyczne w pracach inżynierskich, wspomagając się wiedzą dotyczącą transferu technologii, trendów rozwojowych w przemyśle zarówno lądowym jak i offshorowym, infrastrukturze i sprzęcie pomiarowym; posługują się zawodowym językiem angielskim.

Pracodawcy podkreślają, że znaczącą zaletą absolwentów Akademii Morskiej jest praktyka zawodowa, którą jako studenci zdobywają w przedsiębiorstwach przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem firm produkujących i obsługujących morskie elektrownie wiatrowe.

Praca

Przewidywane możliwości zatrudnienia

Absolwenci kierunku inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe, mogą podejmować pracę zawodową na szerokim rynku pracy przedsiębiorstw bezpośrednio

związanych z oceną jakości czy identyfikacją stanu technicznego urządzeń, jak też z szeroko pojętymi obszarami związanymi z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Ponadto, poziom wiedzy zdobytej podczas studiów, pozwala absolwentom na dalsze rozwijanie kariery zawodowej także w instytucjach naukowo- badawczych w kraju lub za granicą.

Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach związanych z szeroko pojętymi systemami produkcyjnymi, energetyką odnawialną, w urzędach administracji państwowej, i samorządowej lub w biurach projektowych, Już dzisiaj, na europejskim rynku pracy brakuje specjalistów – wysoko wykwalifikowanych inżynierów związanych z szerokim spektrum eksploatacji i obsługiwania urządzeń i systemów przemysłowych. Szczególnie w przypadku specjalności eksploatacja siłowni wiatrowych, występuje bardzo znaczne niedosycenie tego typu specjalistami na rynku pracy, co bezpośrednio przekłada się na łatwość znalezienia pracy i wysokie zarobki już od najniższych stanowisk.

Po zdobyciu wiedzy, doświadczenia i niezbędnej praktyki, absolwenci kierunku inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe, mogą także przystąpić do egzaminu GWO (Global Wind Organization) dające pełne światowe uprawnienia do pracy z urządzeniami i systemami morskich siłowni wiatrowych.

Kandydaci składają następujące dokumenty:
 
  1. podanie o przyjęcie na studia,
  2. ankietę osobową,
  3. poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu),
  4. dwie fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm (fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę: bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz) oraz w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce – REKRUTACJA); Jeżeli będzie problem z dodaniem zdjęcia, zamieści je komisja rekrutacyjna.
  5. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (opłaty)
  6. dowód osobisty do wglądu
  7. Kandydat musi dostarczyć dokumenty rekrutacyjne: osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej. 
  8. O przyjęcie na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości w rozumieniu art. 69.2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r.

Pliki do pobrania

Ankieta osobowa
podanie o przyjęcie na studia
Ankieta dla kandydatów na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie
klauzula informacyjna Rodo
Opłata rekrutacyjna: 85 zł, wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: 

Bank Pekao S.A.  91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
IBAN PL 91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
SWIFT: PKOPPLPW


Opłata za naukę w języku polskim 
obywatele polscy – 0 zł 
cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej na zasadach odpłatności - 8 000 zł/rok 
cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Unia Europejska, Karta Polaka, Karta Stałego Pobytu, decyzja Konsula RP o polskim pochodzeniu, uchodźcy, Karta Pobytu Czasowego – łączenie rodzin, posiadacze certyfikatu PKPZJPjO  na poziomie min. C1, małżonek, dziecko lub rodzic obywatela RP mieszkający w Polsce) - 0 zł 
 
Wydział Mechaniczny
Ul. Willowa 2 ( budynek nr 2 – po prawej stronie od bramy wjazdowej na terenie AMS)
71-650 Szczecin

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dostępna w pokoju 102,103
email: dm@am.szczecin.pl
dziekanat:
91 48 09 512,
91 48 09 513 ,
91 48 09 594

Rekrutacyjny Zespół Wsparcia dostępny w pokoju 134 A (Wały Chrobrego 1-2),
tel. 91 48 09 344;
91 48 09 848
email: rzw@am.szczecin.pl
Rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Informacje dotyczące rekrutacji na studia zostaną podane na tablicy ogłoszeń dziekanatów poszczególnych wydziałów.
Wyniki rekrutacji kandydaci mogą sprawdzić poprzez stronę internetową uczelni w zakładce REKRUTACJA, wprowadzając PESEL. Będą również powiadamiani listownie, na adres korespondencyjny wskazany przez kandydata w trakcie rekrutacji.

Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną komisji rekrutacyjnej mają prawo do wniesienia odwołania do Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej (dotyczy obywateli polskich).

Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną Rektora mają prawo do wniesienia do Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji (dotyczy cudzoziemców).