Kierunek

Teleinformatyka

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Wydział: Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Typ studiów: studia I stopnia
Język: polski,
Czas trwania: 3,5 letnie
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: inżynier
Terminy: 21.07.2021 do 22.09.2021

 drugi nabór trwa od 21.07.21 do 22.09.2021 r.

       Limity przyjęć: brak (spełnienie wymogów rekrutacyjnych jest równoznaczne z przyjęciem na studia)

Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 21/22 w Akademii Morskiej w Szczecinie
Warunki i tryb rekrutacji na studia 21/22_1
Warunki i tryb rekrutacji na studia 21/22_2
Warunki i tryb rekrutacji na studia 21/22_3

specjalność

Eksploatacja systemów łączności - ESŁ
Projektowanie systemów łączności - PSŁ

Rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunek. Program studiów inżynierskich kierunku teleinformatyka obejmuje łącznie 3,5 roku nauki, podzielone na 7 semestrów w tym jeden semestr przeznaczony jest na realizacje praktyki.
Studenci odbywają 6 miesięczną praktykę po piątym semestrze studiów w firmach branży IT, ICT oraz branży elektroniki morskiej. Po trzecim semestrze mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności.

Decyzję o uruchomieniu w danym roku akademickim poszczególnych specjalności podejmuje dziekan, uwzględniając zadeklarowane przez studentów wybory specjalności oraz stan liczbowe grup studenckich.

opis

Wybierając kierunek teleinformatyka zdobędziesz wiedzę i umiejętności zarówno z informatyki jak i telekomunikacji, uzyskasz kompetencje do pracy w firmach informatycznych jak i powiązanych w telekomunikacją.

Elementami wyróżniającymi kierunek Teleinformatyka w Akademii Morskiej w Szczecinie, na tle innych kierunków występujących w Polsce i na świecie, jest:

· ukierunkowanie efektów kształcenia na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności. Student/ka będzie miał możliwości praktycznego opanowania umiejętności w licznych nowoczesnych specjalistycznych laboratoriach podczas wielu zajęć laboratoryjnych i projektowych.

· rozszerzenie programu studiów o przedmioty związane z nawigacją oraz urządzeniami nawigacyjnymi stosowanymi. Student/ka uzyska specjalistyczna wiedzę i umiejętności pozwalające na eksploatację i projektowanie systemów teleinformatycznych w sektorze transportu w tym transportu morskiego.

Uwzględnienie w programie kształcenia wspomnianych zagadnień powiązanych z problemami nawigacji jest unikatowe w skali kraju a także w skali światowej.

Absolwenci kierunku Teleinformatyka uzyskują podczas studiów poszerzoną znajomość języka angielskiego, także specjalistycznego w dziedzinie wiedzy, którą się zajmują. Dzięki temu mogą odnaleźć się nie tylko na polskim, ale też światowym rynku pracy.

zalety

Uzyskanie uniwersalnych kompetencji obejmujących zarówno wiedzę i umiejętności z informatyki jak i telekomunikacji

· zdobycie wielu umiejętności praktycznych – poprzez naukę w nowoczesnych specjalizowanych laboratoriach,

· zdobycie wiedzy i umiejętności z podstaw nawigacji i urządzeń nawigacyjnych,

· coroczne aktualizowanie programu studiów,

· aktualizowanie programu studiów przy współpracy z firmami sektora IT, ICT, i sektora gospodarki morskiej.

praca

Po ukończeniu studiów na kierunku Teleinformatyka absolwent/ka

· znajdzie pracę w firmach informatycznych,

· znajdzie pracę w firmach telekomunikacyjnych,

· odnajdzie się w firmach zajmujących się budową, wdrażaniem lub utrzymaniem systemów przesyłania danych i informacji,

· znajdzie pracę w firmach zajmujących się sieciami komputerowymi, przemysłowymi sieciami komputerowymi, sieciami mobilnymi oraz internetem rzeczy (IoT),

· wykorzysta swoją wiedzę i umiejętności w firmach zajmujących się elektroniką morską i sieciami teleinformatycznymi na statkach,

· wykorzysta swoją wiedzę w innych firmach zajmujących się transportem,

· odnajdzie się nie tylko na polskim, ale też światowym rynku pracy (dzięki dobrej znajomości języków obcych).

profil absolwenta

Stając się absolwentem/ką kierunku Teleinformatyka uzyskasz następujące kompetencje:

· zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych;

· zdobędziesz wiedzę ogólną w zakresie przedmiotów matematyczno-fizycznych, podstawowych przedmiotów elektronicznych i przedmiotów ekonomiczno-humanistycznych;

· zdobędziesz nowoczesną wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki i telekomunikacji;

· zdobędziesz wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów teleinformatycznych.

Czas trwania studiów i liczba godzin

Studia na tym kierunku trwają 3,5 roku (7 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć na studiach wynosi 2535 godzin na osobę w tym:

· 1095 godzin wykładów realizowanych jednocześnie dla wszystkich studentów na roku

· 195 godzin ćwiczeń (w grupach 32 osobowych)

· 1035 godzin zajęć laboratoryjnych i projektowych (w grupach 16 osobowych)

· 210 godzin zajęć projektowych (w grupach 8 osobowych)

Studenci odbywają 6 miesięczną praktykę po piątym semestrze studiów w firmach branży IT, ICT oraz branży elektroniki morskiej. Po trzecim semestrze mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności:

· Eksploatacja systemów łączności – ESŁ

· Projektowanie systemów łączności – PSŁ

Program studiów

Teleinformatyka zajmuje się techniką przesyłu informacji oraz narzędziami logicznymi do sterowania przepływem oraz transmisją danych za pomocą różnych mediów. Jak sama nazwa wskazuje, jest działem obejmującym swym zakresem informatykę i telekomunikację. Zatem wybierając ten kierunek zdobędziesz wiedzę w oby ww. dziedzinach oraz uzyskasz kompetencje do pracy zarówno w firmach informatycznych jak i powiązanych z telekomunikacją. Elementy wyróżniające kierunek Teleinformatyka w Akademii Morskiej w Szczecinie, na tle innych podobnych kierunków oferowanych w Polsce i na świecie:

· Studiując w naszej uczelni będziesz miał/a możliwość praktycznego opanowania niezbędnych w pacy umiejętności podczas zajęć w licznych nowoczesnych, specjalistycznych laboratoriach oraz podczas zajęć projektowych.

· Oferujemy program studiów rozszerzony o przedmioty związane z nawigacją oraz urządzeniami nawigacyjnymi stosowanymi nie tylko w technice morskiej, ale także we wszystkich pozostałych lądowych i powietrznych systemach transportowych. Zatem po ukończeniu tego kierunku uzyskasz specjalistyczną wiedzę i umiejętności pozwalające na eksploatację i projektowanie systemów teleinformatycznych w sektorze transportu.

Uwzględnienie w programie kształcenia wspomnianych zagadnień powiązanych z problemami nawigacji jest unikalne w skali kraju a także w skali światowej.

Opis programu studiów w poszczególnych semestrach

Semestr 1 – W semestrze dominują przedmioty ogólne oraz podstawowe. Studenci mają do wyboru jeden z dwóch przedmiotów w dwóch modułach obieralnych przedmiotów ogólnych. Dokonują także wyboru języka kontynuowanego przez następne 3 semestry. Realizowane są także przedmioty podstawowe (analiza matematyczna, fizyka, elektrotechnika). Rozpoczyna się także realizacja przedmiotów kierunkowych (podstawy programowania, technologie programowania). Semestr 2 – W semestrze kontynuowane są przedmioty ogólne w dwóch modułach obieralnych oraz przedmioty podstawowe (algebra liniowa matematyka dyskretna, elektronika). Realizowane są przedmioty kierunkowe (technika cyfrowa, architektura systemów mikroprocesorowych). Rozpoczyna się wychowanie fizyczne, które kontynuowane jest przez następne 4 semestry. Semestr 3 – W semestrze realizowane są głównie przedmioty kierunkowe (układy i systemy automatyki, podstawy telekomunikacji, programowanie obiektowe, sieci komputerowe, systemy operacyjne, teoria systemów). Realizowane są ostatnie przedmioty podstawowe (inżynieryjne zastosowanie probabilistyki i statystyki, oprogramowanie inżynierskie). W takcie semestru studenci dokonują wyboru jednych z dwóch specjalności: eksploatacja systemów łączności lub projektowanie systemów łączności. Semestr 4 – W semestrze realizowane są głównie przedmioty kierunkowe i specjalnościowe. Dwa przedmioty specjalistyczne przeprowadzone są niezależnie od wyboru specjalności (seminarium dyplomowe, nawigacja obiektów mobilnych). W semestrze studenci dokonują wyboru tematu pracy dyplomowej. Semestr 5 – Podobnie jak w semestrze 4, realizowane są głównie przedmioty kierunkowe i specjalnościowe. Jeden przedmiot (urządzenia nawigacyjne) przeprowadzony jest niezależnie od wyboru specjalności. Semestr 6 – Semestr przeznaczony jest na realizację praktyki programowej. Semestr 7 – W semestrze realizowane są ostanie przedmioty kierunkowe i specjalnościowe. Realizowane są projekty indywidualne i zespołowe, studenci kończą pisanie pracy dyplomowej.

Sylwetka absolwenta

Stając się absolwentem kierunku Teleinformatyka uzyskasz następujące kompetencje:

· zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych;

· zdobędziesz wiedzę ogólną w zakresie przedmiotów matematyczno-fizycznych, podstawowych przedmiotów elektronicznych i przedmiotów ekonomiczno-humanistycznych;

· zdobędziesz nowoczesną wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki i telekomunikacji;

· zdobędziesz wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów teleinformatycznych;

· zdobędziesz umiejętności zarządzania informacją (umiejętność pobierania i analizowania informacji z różnych źródeł);

· dobrze poznasz zasady działania i budowy sprzętu komputerowego oraz urządzeń teletransmisyjnych;

· poznasz zasady funkcjonowania internetu rzeczy (IoT)

· zdobędziesz umiejętności programowania komputerów, sieci komputerowych i sieci mobilnych;

· zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, implementowania i eksploatacji systemów teleinformatycznych, obejmujących zarówno sprzęt jak i oprogramowanie;

· poznasz mechanizmy bezpieczeństwa stosowane w systemach teleinformatycznych;

· zdobędziesz podstawową wiedzę w zakresie systemów operacyjnych, szczególnie systemów czasu rzeczywistego;

· poznasz zasady inżynierii oprogramowania pozwalające na prowadzenie projektów informatycznych;

· poznasz podstawy nawigacji obiektów mobilnych oraz zdobędzie umiejętności ich wykorzystania w nawigacyjnych urządzeniach elektronicznych;

· zdobędziesz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki, telekomunikacji i elektroniki;

· zdobędziesz umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – będziesz biegle posługiwać się językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego;

· będziesz przygotowany do pracy w firmach informatycznych i telekomunikacyjnych lub w innych firmach i organizacjach zajmujących się tworzeniem, wdrażaniem lub utrzymaniem narzędzi i systemów teleinformatycznych.

Przewidywane możliwości zatrudnienia

Po ukończeniu studiów na kierunku Teleinformatyka, jako absolwent / absolwentka znajdziesz pracę w firmach informatycznych i telekomunikacyjnych zajmujących się budową, wdrażaniem lub utrzymaniem narzędzi i systemów przesyłania danych i informacji, w tym zwłaszcza w zespołach projektowych i zespołach administrujących pracę systemów teleinformatycznych. Z łatwością odnajdziesz swoje miejsce w organizacjach i przedsiębiorstwach stosujących nowoczesne systemy zarządzania, sterowania i inżynierii wiedzy. Dzięki temu, że w trakcie studiów jako student / studentka poznasz technologie teleinformatyczne stosowane w najbardziej zaawansowanych systemach oraz sposoby ich wytwarzania, będziesz mógł podjąć pracę w firmach z różnych sektorów gospodarki o wysokim stopniu specjalizacji, w tym gospodarki morskiej. Zdobyte na uczelni umiejętności ułatwią ci też ewentualne prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Warto pamiętać, że absolwenci kierunku uzyskują podczas studiów poszerzoną znajomość języka angielskiego, także specjalistycznego w dziedzinie wiedzy, którą się zajmują. Dzięki temu mogą odnaleźć się nie tylko na polskim, ale też światowym rynku pracy.

Kandydaci na studia składają w wyznaczonym terminie:

1. podanie o przyjęcie na studia,
2. ankietę osobową,
3. poświadczoną przez uczelnie kopię świadectwa dojrzałości 1 (oryginał lub odpis do wglądu),
4. dwie fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm (fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę: bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz) oraz w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce – REKRUTACJA); Jeżeli będzie problem z dodaniem zdjęcia, zamieści je komisja rekrutacyjna.
5. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (opłaty),
6. dowód osobisty do wglądu,
7. Kandydat składający dokumenty na dwa kierunki w ramach Wydziału składa jedno podanie, na którym wskazuje kierunek pierwszego wyboru oraz kierunek alternatywny oraz wnosi jedną opłatę rekrutacyjną.,
8. Kandydat dokonuje rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce – REKRUTACJA.

Uwaga ! należy dostarczyć dokumenty również w wersji papierowej, rekrutacja elektroniczna nie zwalnia z tego obowiązku !

Kandydat może dostarczyć dokumenty rekrutacyjne:
- osobiście do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub
- osobiście do Rekrutacyjnego Zespołu Wsparcia lub
- istnieje możliwość zostawienia dokumentów w skrzynce w budynku przy ul. Wały Chrobrego 1/2) lub
- za pośrednictwem operatora pocztowego lub
- za pośrednictwem firmy kurierskiej.

1O przyjęcie na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości w rozumieniu art. 69.2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r.
 

Pliki do pobrania

Podanie o przyjęcie na studia
Ankieta osobowa
Ankieta dla kandydatów na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie
Oświadczenie o dokonaniu wyboru przedmiotów obieralnych
Klauzula informacyjna RODO
Opłata rekrutacyjna: 85 zł,

wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie:
Bank Pekao S.A. 91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
IBAN PL 91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
SWIFT: PKOPPLPW

studia płatne :
· obywatele polscy – 0 zł
· cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej na zasadach odpłatności - 8 000 zł/rok
· cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Unia Europejska, Karta Polaka, Karta Stałego Pobytu, decyzja Konsula RP o polskim pochodzeniu, uchodźcy, Karta Pobytu Czasowego – łączenie rodzin, posiadacze certyfikatu PKPZJPjO na poziomie min. C1, małżonek, dziecko lub rodzic obywatela RP mieszkający w Polsce) – 0zł
· Kandydat składający dokumenty na dwa kierunki w ramach wydziału płaci jedną opłatę rekrutacyjną w kwocie 85 zł.

kasa czynna : poniedziałek - piątek 10:14
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dostępna w pokoju 174,
email: di@am.szczecin.pl

dziekanat:
tel. 91 48 09 893
tel. 91 48 09 894

Rekrutacyjny Zespół Wsparcia dostępny w pokoju 134 A,
tel. 91 48 09 344; 91 48 09 848
email: rzw@am.szczecin.pl
 
Rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Informacje dotyczące rekrutacji na studia zostaną podane na tablicy ogłoszeń dziekanatów poszczególnych wydziałów.
Wyniki rekrutacji kandydaci mogą sprawdzić poprzez stronę internetową uczelni , poprzez którą aplikowali.. Będą również powiadamiani listownie, na adres korespondencyjny wskazany przez kandydata w trakcie rekrutacji.

Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną komisji rekrutacyjnej mają prawo do wniesienia odwołania do Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej (dotyczy obywateli polskich).

Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną Rektora mają prawo do wniesienia do Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji (dotyczy cudzoziemców).