Kierunek

Teleinformatyka

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Wydział: Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Typ studiów: studia I stopnia
Język: polski,
Czas trwania: 3,5 letnie
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: inżynier
Terminy: 04.05.2021 do 16.07.2021

04.05.2021 do 16.07.2021

Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-530 Szczecin,

Dziekanat WIiT
pokój 174, 
tel. 91 48 09 893, 91 48 09 894
e-mail: di@am.szczecin.pl

Specjalność

SIECI TELEINFORMATYCZNE

TELEKOMUNIKACJA, RADIOKOMUNIKACJA, INTERNET RZECZY - IoT.

ELEKTRONIKA, NAWIGACJA ELEKTRONICZNA

specjalność

„SIECI TELEINFORMATYCZNE

TELEKOMUNIKACJA, RADIOKOMUNIKACJA, INTERNET RZECZY - IoT.

ELEKTRONIKA, NAWIGACJA ELEKTRONICZNA – unikalna w skali kraju!

Rekrutacja na studia prowadzona jest na kierunek.
Wybór specjalności dokonywany będzie w semestrze wskazanym przez dziekana. Dziekan określa i podaje do wiadomości studentów, które z oferowanych specjalności będą uruchomione w danym roku akademickim.

opis

Celem kształcenia na kierunku Teleinformatyka jest zapewnienie studentom poznania szerokich podstaw wiedzy z teleinformatyki, która pozwali na osiągnięcie dużej elastyczności w czasie planowania kariery zawodowej. Celem jest również nabycie i rozwijanie umiejętności projektowania systemów, jako elementów

procesu technicznego poprzez skuteczne łączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną

Elementami wyróżniającymi kierunek Teleinformatyka w Akademii Morskiej w Szczecinie, na tle innych kierunków występujących w Polsce, jest ukierunkowanie efektów kształcenia na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności, także w kontekście aplikacji, funkcjonowania systemów teleinformatycznych używanych w prowadzeniu i zarządzenia statkami morskimi. Dodatkowo, rozszerzenie programu studiów o przedmioty związane z nawigacją oraz urządzeniami nawigacyjnymi stosowanymi w technice morskiej pozwala poszerzyć możliwości zatrudnienia absolwentów w sektorze gospodarki morskiej. Uwzględnienie w programie kształcenia wspomnianych zagadnień powiązanych z problemami nawigacji jest unikalne w skali kraju.

Przewidywane możliwości zatrudnienia

Po ukończeniu studiów na kierunku Teleinformatyka, absolwent znajdzie pracę w firmach informatycznych i telekomunikacyjnych zajmujących się budową, wdrażaniem lub utrzymaniem narzędzi i systemów przesyłania danych i informacji, w szczególności pracę w zespołach projektowych i zespołach administrujących pracę systemów teleinformatycznych. Z łatwością odnajdzie swoje miejsce w organizacjach i przedsiębiorstwach stosujących nowoczesne systemy zarządzania, sterowania i inżynierii wiedzy. Dzięki temu, że w trakcie studiów studenci poznają technologie teleinformatyczne stosowane w najbardziej zaawansowanych systemach oraz sposoby ich wytwarzania, będą oni mogli podejmować pracę zawodową na szerokim rynku pracy przedsiębiorstw różnych sektorów gospodarki o wysokim stopniu specjalizacji, w tym gospodarki morskiej. Zdobyte na uczelni umiejętności ułatwią prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Absolwenci kierunku uzyskują podczas studiów poszerzoną znajomość języka angielskiego, także specjalistycznego w dziedzinie wiedzy, którą się zajmują. Dzięki temu mogą odnaleźć się nie tylko na polskim, ale też światowym rynku pracy

Możliwości kontynuacji kształcenia

Studenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, zwłaszcza studiów technicznych których koncepcje kształcenia zostały ulokowane w dyscyplinach:

- informatyka techniczna i telekomunikacja,

- automatyka, elektronika i elektrotechnika,

- lub każdym innym po spełnieniu kryteriów rekrutacji.

Cel studiów Celem kształcenia na kierunku Teleinformatyka jest zapewnienie studentom poznania szerokich podstaw wiedzy z teleinformatyki, która pozwali na osiągnięcie dużej elastyczności w czasie planowania kariery zawodowej. Celem jest również nabycie i rozwijanie umiejętności projektowania systemów, jako elementów

procesu technicznego poprzez skuteczne łączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną

Elementami wyróżniającymi kierunek Teleinformatyka w Akademii Morskiej w Szczecinie, na tle innych kierunków występujących w Polsce, jest ukierunkowanie efektów kształcenia na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności, także w kontekście aplikacji, funkcjonowania systemów teleinformatycznych używanych w prowadzeniu i zarządzenia statkami morskimi. Dodatkowo, rozszerzenie programu studiów o przedmioty związane z nawigacją oraz urządzeniami nawigacyjnymi stosowanymi w technice morskiej pozwala poszerzyć możliwości zatrudnienia absolwentów w sektorze gospodarki morskiej. Uwzględnienie w programie kształcenia wspomnianych zagadnień powiązanych z problemami nawigacji jest unikalne w skali kraju.

Przewidywane możliwości zatrudnienia

Po ukończeniu studiów na kierunku Teleinformatyka, absolwent znajdzie pracę w firmach informatycznych i telekomunikacyjnych zajmujących się budową, wdrażaniem lub utrzymaniem narzędzi i systemów przesyłania danych i informacji, w szczególności pracę w zespołach projektowych i zespołach administrujących pracę systemów teleinformatycznych. Z łatwością odnajdzie swoje miejsce w organizacjach i przedsiębiorstwach stosujących nowoczesne systemy zarządzania, sterowania i inżynierii wiedzy. Dzięki temu, że w trakcie studiów studenci poznają technologie teleinformatyczne stosowane w najbardziej zaawansowanych systemach oraz sposoby ich wytwarzania, będą oni mogli podejmować pracę zawodową na szerokim rynku pracy przedsiębiorstw różnych sektorów gospodarki o wysokim stopniu specjalizacji, w tym gospodarki morskiej. Zdobyte na uczelni umiejętności ułatwią prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Absolwenci kierunku uzyskują podczas studiów poszerzoną znajomość języka angielskiego, także specjalistycznego w dziedzinie wiedzy, którą się zajmują. Dzięki temu mogą odnaleźć się nie tylko na polskim, ale też światowym rynku pracy

Możliwości kontynuacji kształcenia

Studenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, zwłaszcza studiów technicznych których koncepcje kształcenia zostały ulokowane w dyscyplinach:

- informatyka techniczna i telekomunikacja,

- automatyka, elektronika i elektrotechnika,

- lub każdym innym po spełnieniu kryteriów rekrutacji.

Opłata rekrutacyjna: 85 zł, wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: 

Bank Pekao SA VII O/Szczecin 
16 1240 1864 1111 0000 2205 5615


Opłata za studia:
  • obywatele polscy – 0 zł 
  • cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej na zasadach odpłatności - 8 000 zł/rok 
  • cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Unia Europejska, Karta Polaka, Karta Stałego Pobytu, decyzja Konsula RP o polskim pochodzeniu, uchodźcy, Karta Pobytu Czasowego – łączenie rodzin, posiadacze certyfikatu PKPZJPjO  na poziomie min. C1, małżonek, dziecko lub rodzic obywatela RP mieszkający w Polsce) - 0 zł 

Kandydat składający dokumenty na dwa kierunki w ramach Wydziału płaci jedną opłatę rekrutacyjną w kwocie 85 zł.
 

Pliki do pobrania


 

Pliki do pobrania

Podanie o przyjęcie na studia
Ankieta osobowa
Ankieta dla kandydatów na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie
Oświadczenie o dokonaniu wyboru przedmiotów obieralnych
Klauzula informacyjna RODO
The information clause GDPR
Opłata rekrutacyjna: 85 zł, wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: 

Bank Pekao SA VII O/Szczecin 
16 1240 1864 1111 0000 2205 5615


Opłata za studia:
  • obywatele polscy – 0 zł 
  • cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej na zasadach odpłatności - 8 000 zł/rok 
  • cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Unia Europejska, Karta Polaka, Karta Stałego Pobytu, decyzja Konsula RP o polskim pochodzeniu, uchodźcy, Karta Pobytu Czasowego – łączenie rodzin, posiadacze certyfikatu PKPZJPjO  na poziomie min. C1, małżonek, dziecko lub rodzic obywatela RP mieszkający w Polsce) - 0 zł 

Kandydat składający dokumenty na dwa kierunki w ramach Wydziału płaci jedną opłatę rekrutacyjną w kwocie 85 zł.
 
Akademia Morska w Szczecinie
Wydział Informatyki i Telekomunikacji
ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-530 Szczecin,

Dziekanat WIiT
pokój 174, 
tel. 91 48 09 893, 91 48 09 894
e-mail: di@am.szczecin.pl
Rekrutację na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Informacje dotyczące rekrutacji na studia zostaną podane na tablicy ogłoszeń dziekanatów poszczególnych wydziałów.
Wyniki rekrutacji kandydaci mogą sprawdzić poprzez stronę internetową uczelni w zakładce REKRUTACJA, wprowadzając PESEL. Będą również powiadamiani listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wysłanym na adres korespondencyjny wskazany przez kandydata w trakcie rekrutacji.

Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną komisji rekrutacyjnej mają prawo do wniesienia odwołania do Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej (dotyczy obywateli polskich).

Kandydaci w stosunku, do których wydano odmowę przyjęcia na studia decyzją administracyjną Rektora mają prawo do wniesienia do Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od otrzymania Decyzji (dotyczy cudzoziemców).