Kierunek

Żegluga śródlądowa

Wydział Nawigacyjny
Wydział: Wydział Nawigacyjny
Typ studiów: studia I stopnia
Język: polski,
Czas trwania: 4-letnie, 8 semestrów
Forma: Studia stacjonarne
Tytuł: inżynier
Terminy: rekrutacja trwa od 21.07.2021 do 22.09.2021

rekrutacja trwa od 21.09.2021 do 22.09.2021

                                              Limity przyjęć: brak (spełnienie wymogów rekrutacyjnych jest równoznaczne z przyjęciem na studia)

Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 21/22 w Akademii Morskiej w Szczecinie
Warunki i tryb rekrutacji na studia 21/22_1
Warunki i tryb rekrutacji na studia 21/22_2
Warunki i tryb rekrutacji na studia 21/22_3

Specjalność

żegluga śródlądowa

Opis

Studenci Wydziału Nawigacyjnego kierunku Żegluga Śródlądowa uczą się dwutorowo nabywając kompetencje do pracy zarówno na jednostkach pełnomorskich, jak i śródlądowych. Podstawą szkolenia są treści programowe oparte na konwencji STCW (międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht) na poziomie operacyjnym. Każdy absolwent ma po zakończeniu szkolenia możliwość uzyskania dyplomu uprawniającego do zajmowania na stopniu oficerskim stanowiska na statkach żeglugi wielkiej. Szkolenie w zakresie konwencji STCW daje także  możliwość szybkiego awansu na jednostkach żeglugi śródlądowej. Druga droga absolwenta to kariera w międzynarodowej żegludze śródlądowej, dzięki przedmiotom specjalistycznym, które są zawarte w programach nauczania dotyczącym pracy w szeroko pojętej branży śródlądowej. Przedmioty obejmują nie tylko eksploatację jednostek śródlądowych, ale także zarządzanie śródlądowym procesem transportowym.  Daje to możliwość podjęcie pracy w firmach spedycyjnych oraz logistycznych. Wysoki nacisk kładzie się zarówno na nauczaniu j. angielskiego, jak i niemieckiego, które dają możliwości zatrudnienia we flocie śródlądowej na terenie Unii Europejskiej na stanowisku kapitana. W ramach kierunku wdrażane są także treści programowe dotyczące przewozów ładunków ciekłych oraz  gazów skropionych i obsługi terminali LNG.

Argumenty

Wysokie pensje i pewność pracy w Polsce i UE, zarówno jako kapitan jednostki śródlądowej jak i kadra zarządzająca w transporcie śródlądowym. Możliwość pracy w centrach usługi informacji rzecznej (RIS). Możliwość podjęcia pracy w żegludze morskiej na stanowisku oficerskim. Po ukończeniu kursu na poziomie zarzadzania możliwość pracy jako kapitan żeglugi wielkiej.

Perspektywy pracy zarówno w żegludze morskiej jak i śródlądowej.

Szybka droga kariery zawodowej.

Pracownie, laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt

 • Jedyny w Polsce symulator manewrowy  jednostki śródlądowej,
 • Symulator manewrowy statku morskiego,
 • Symulator  systemu map elektronicznych ECDIS,
 • Centrum Technologii Przewozów LNG- symulator  załadunku ładunków ciekłych,
 • Symulator system antykolizyjnego ARPA,
 • Symulator łączności satelitarnej GMDSS,
 • Symulator systemów kierowania ruchem jednostek VTS,
 • Symulator wirtualnych przeglądów statku.       

Certyfikaty

Kierunek żegluga śródlądowa zapewnia studentom szereg bezpłatnych szkoleń STCW zawartych w programach nauczania takich jak:

1.             Personal Survival Techniques - Indywidualne techniki ratunkowe                                  

2.             Basic Fire Prevention & Fire Fighting - Ochrona przeciwpożarowa - stopień podstawowy                                      

3.             Elementary First Aid - Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej                                  

4.             Personal Safety and Social Responsibilities - Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna           

5.             Security- awareness - Problematyka ochrony na statku

6.             For seafarers with designated security duties - Dla członków załóg z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony

7.             Utilizing of radar and  ARPA -  operational level - Wykorzystanie radaru i  ARPA - na poziomie operacyjnym

8.             GMDSS – ROC - Operator globalnego morskiego systemu łączności bezpieczeństwa

9.             Hazardous cargo carriage on vessels - Przewóz ładunków niebezpiecznych

10.          Operational use electronic chart display and information systems - Obsługa i wykorzystanie ECDIS

11.          Bridge resource management - Nautyczne dowodzenie statkiem.

Praca

Praktyki na kierunku Żegluga Śródlądowa realizowane będą zarówno na statkach pełnomorskich, promach, statku szkolnym jak i na jednostkach śródlądowych takich jak barki, pchacze oraz w firmach spedycyjnych i logistycznych.

Ukończenie gwarantuje zdobycie pracy w Polsce jak i na zachodzie, gdzie stawki kapitana sięgają nawet 600 do 800 Euro dziennie

Akademia Morska w Szczecinie jako jedyna uczelnia wyższa w Polsce od roku akademickiego 2019/2020 będzie prowadzić studia na kierunku żegluga śródlądowa. Jego absolwenci po odbyciu wymaganej praktyki i spełnieniu odpowiednich warunków otrzymają certyfikaty uprawniające do zajmowania stanowisk oficerskich na statkach śródlądowych w żegludze międzynarodowej. W toku studiów uzyskają wiedzę zawodową i umiejętności z zakresu:

 • Informacji technicznych dotyczących statków, ich wyposażenia i obsługi;
 • Stateczności i załadunek statków;
 • Manewrowania jednostką śródlądową, szczególnie na akwenach ograniczonych, podejściach do portów i śluz;
 • Komunikacji i łączności w systemie międzynarodowym;
 • Nowoczesnych systemów nawigacji elektronicznej oraz map elektronicznych – w szczególności Inland ECDIS;
 • Oznakowania nawigacyjnego;
 • Systemów zarządzania i monitorowania ruchu VTMS i RIS;
 • Budowli hydrotechnicznych;
 • Transportu LNG;
 • Cyfrowych bazy nawigacyjnych oraz wykorzystania baz hydrometeorologicznych i meteorologicznych do planowania bezpiecznej nawigacji;
 • Zagadnień logistyki i łańcucha transportowego w żegludze śródlądowej.

Kształcenie odbywać się będzie na poziomie operacyjnym, zgodnie z międzynarodową konwencją STCW.

Kandydaci na studia składają w wyznaczonym terminie:

1. podanie o przyjęcie na studia,
2. ankietę osobową,
3. poświadczoną przez uczelnie kopię świadectwa dojrzałości 1 (oryginał lub odpis do wglądu),
4. zobowiązanie mundurowe,
5. morskie świadectwo zdrowia (jeżeli brak morskiego świadectwa patrz : badania)
6. dwie fotografie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm (fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę: bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami, głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem, równomiernie oświetlona twarz) oraz w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji na stronie internetowej Uczelni w zakładce – REKRUTACJA); Jeżeli będzie problem z dodaniem zdjęcia, zamieści je komisja rekrutacyjna.
7. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (opłaty),
8. dowód osobisty do wglądu,
9. Kandydat składający dokumenty na dwa kierunki w ramach Wydziału składa jedno podanie, na którym wskazuje kierunek pierwszego wyboru oraz kierunek alternatywny oraz wnosi jedną opłatę rekrutacyjną.,
10. Kandydat dokonuje rejestracji poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce – REKRUTACJA

Uwaga ! należy dostarczyć dokumenty również w wersji papierowej, rekrutacja elektroniczna nie zwalnia z tego obowiązku !

Kandydat może dostarczyć dokumenty rekrutacyjne:
- osobiście do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej lub
- osobiście do Rekrutacyjnego Zespołu Wsparcia lub
- istnieje możliwość zostawienia dokumentów w skrzynce w budynku przy ul. Wały Chrobrego 1/2) lub
- za pośrednictwem operatora pocztowego lub
- za pośrednictwem firmy kurierskiej.

1O przyjęcie na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie mogą ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości w rozumieniu art. 69.2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 r.

Pliki do pobrania

Podanie o przyjęcie na studia
Ankieta osobowa
Ankieta dla kandydatów na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie
Zobowiązanie umundurowania
Klauzula informacyjna RODO
Opłata rekrutacyjna: 85 zł, wpłaty można dokonać w kasie uczelni lub na konto Akademii Morskiej w Szczecinie: 

Bank Pekao S.A.  91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
IBAN PL 91 1240 3927 1111 0011 0575 2658
SWIFT: PKOPPLPW

Opłata za naukę: 
 • obywatele polscy – 0 zł 
 • cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej na zasadach odpłatności - 9.000 zł/rok 
 • cudzoziemcy wymienieni w art. 324 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Unia Europejska, Karta Polaka, Karta Stałego Pobytu, decyzja Konsula RP o polskim pochodzeniu, uchodźcy, Karta Pobytu Czasowego – łączenie rodzin, posiadacze certyfikatu PKPZJPjO  na poziomie min. C1, małżonek, dziecko lub rodzic obywatela RP mieszkający w Polsce) - 0 zł

Kandydat składający dokumenty na dwa kierunki w ramach Wydziału płaci jedną opłatę rekrutacyjną w kwocie 85 zł.
kasa czynna : pon-piątek 10:14
Akademia Morska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
email: dn@am.szczecin.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dostępna w pokoju 131,
tel. 91 48 09 735
email: dn@am.szczecin.pl
dziekanat:
91 48 09 355 ,
91 48 09 358,
91 48 09 354,
91 48 09 510,
91 48 09 578

Rekrutacyjny Zespół Wsparcia dostępny w pokoju 134 A,
tel. 91 48 09 344; 91 48 09 848
email: rzw@am.szczecin.pl

 
 1. Wyniki rekrutacji będzie można sprawdzić na stronie internetowej oraz będą wywieszone przy Dziekanacie. 
 2. Informacja o wpisaniu na listę studentów zostanie przesłana drogą pocztową.


Kandydaci na studia I stopnia na kierunek nawigacja oraz żegluga śródlądowa składają w wyznaczonym terminie do komisji rekrutacyjnych lub w przypadku cudzoziemców do osób upoważnionych przez Rektora w Dziale ds. Obcokrajowców i Wymiany Międzynarodowej:
1. Morskie świadectwo zdrowia zgodne z Konwencją STCW 1978 i MLC 2006 lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na ww. kierunku
2. Kandydaci, którzy nie posiadają morskiego świadectwa zdrowia zgodnego z Konwencją STCW 1978 i MLC 2006, będą skierowani w trakcie postępowania rekrutacyjnego na
badania lekarskie celem uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku.
3. Dodatkowo kandydaci, którzy nie posiadają morskiego świadectwa zdrowia zgodnego z Konwencją STCW 1978 i MLC 2006, na ich wniosek, będą skierowani w trakcie postępowania rekrutacyjnego na odpłatne, badania lekarskie w celu uzyskania morskiego świadectwa zdrowia zgodnego z Konwencją STCW 1978 i MLC 2006;
4. Kandydat może ubiegać się o wydanie morskiego świadectwa zdrowia w miejscu swojego zamieszkania, lub wykonać badania w jednej z uprawnionych Przychodni. Lista lekarzy uprawnionych do ich wydawania znajduje się na stronie Urzędu Morskiego w Szczecinie: https://www.ums.gov.pl/dokumenty-marynarzy
5. Warunkiem przystąpienia do badań lekarskich jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej i złożenie dokumentów oraz zarejestrowanie się poprzez stronę internetową Uczelni w zakładce – REKRUTACJA.
6. Kandydaci, którzy nie posiadają książeczki sanitarno-epidemiologicznej będą skierowani w trakcie studiów na obowiązkowe badania.
7. Badania lekarskie trwają około 3 dni roboczych. Na czas badań istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w akademiku AM , w cenie 13 zł za dobę.
Aktualności związane z zagrożeniem epidemicznym:

Praktyka przygotowawcza odbywana w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie odbędzie się po zakończeniu rekrutacji oraz zniesieniu ograniczeń dotyczących szkoleń morskich w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Zaplanowane szkolenia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem metod, technik i zabezpieczeń zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom.
W przypadku braku możliwości przeprowadzenia praktyki przygotowawczej przed rozpoczęciem roku akademickiego Rektor lub osoba upoważniona przez Rektora wyznaczy inny możliwy termin do zrealizowania tej praktyki.
Wszyscy kandydaci przyjęci na studia zostaną powiadomieni o terminie rozpoczęcia praktyki z odpowiednim wyprzedzeniem.
Cudzoziemcy, praktykę tę odbędą w terminie wskazanym przez Rektora lub przez osobę upoważnioną przez Rektora po rozpoczęciu roku akademickiego.

Informacje wynikające z warunków i trybów:
 1. Praktyka przygotowawcza odbywa się w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie (nie dotyczy cudzoziemców) i trwa 2 tygodnie.
 2. Dziekan wyznacza termin praktyki. Istnieje możliwość zmiany terminu po uprzednim złożeniu podania podczas składania dokumentów rekrutacyjnych.
 3. Osoby posiadające certyfikaty, które są ważne jeszcze 2 lata w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych, mogą ubiegać się o zwolnienie z praktyki przygotowawczej, po uprzednim złożeniu podania podczas składania dokumentów rekrutacyjnych. Do podania trzeba dołączyć ksero certyfikatów.
 4. Na czas praktyki istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w akademiku AM 
 5. Nieobecność na praktyce przygotowawczej bez usprawiedliwienia powoduje skreślenie z listy